فهرست کتاب


آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

احکام اسلام را نگذارند از بین برود و زیر پا برود

آزادی حق مردم است، استقلال یک مملکت حق اهل یک مملکت است که طلب استقلال بکنند در مملکت. مردم شریفی هم که قیام کرده اند و خون خودشان را دارند می دهند در مقابل این که احکام اسلام را و این ثروت خودشان را یعنی ثروت ملتشان را نگذارند هدر برود، احکام اسلام را نگذارند از بین برود و زیر پا برود.(3)
بیانات امام خمینی در مورد تعالیم مترقی اسلام برای به رشد و کمال رسانیدن انسان تاریخ 1/10/1357

اسلام با مراکز فحشا و فساد مخالف است، نه با تمدن و شؤونات آن

روحانیون می خواهند مملکت را یک مملکت مستقل،آزاد متمدنی کنند، نه آن تمدنی که در اصطلاح شاه است و نه آن آزادی که در کتاب شاه است و در اصطلاح شاه است که مردم را فوج فوج می کشند برای این که یک صدا می کنند معذلک اسمش را آزادی می گذارند.
اسلام با مراکز فحشا و فساد مخالف است، نه با تمدن و شوونات آن دراسلام تمام آثار تجدد و تمدن مجازاست مگر آن هایی که فساداخلاق بیاورند، فساد عفت بیاورند. اسلام آن چیزهایی راکه مخالف بامصالح ملّت بوده است، آن ها را نفی کرده، آن هایی که موافق با مصالح ملت است، آن ها را اثبات کرده است.
... مثلاً سینما، ممکن است که کسی در سینما نمایش هائی که می دهد نمایش های اخلاقی باشد، نمایش های آموزنده باشد که آن را هیچ کس منع نکرده و اما سینمایی که برای فساد اخلاق جوان های ماست و اگر چند روز جوان های ما در این سینماهایی که در این عصر متعارف بود و در زمان شاه متعارف است،اگر چند وقت یک جوان برود درآن جا، فاسد بیرون می آید، دیگر به درد نمی خورد و این ها می خواهند همین بشود یعنی تمام برنامه هایی که این ها درست کرده اند، برنامه های فرهنگی، برنامه های هنری، هر چه درست کرده اند استعماری است، می خواهند این ها جوان های ما را یک جوان هایی بار بیاورند که به درد آن ها بخورند، نه به درد مملکت خودشان بخورند، یا فاسد بشوند، یک عضو فاسد بشوند.
اگر یک مدتی این جوان ها دراین مراکز فسادی که این ها درست کرده اند و در اختیار جوان ها گذاشته اند، آنقدری که مراکز فساد در تهران هست (الان بیشتر از این کتابخانه است، بیشتر از مراکزی است که برای تعلیم و تربیت است ) برای این است که می خواهند این جوان ها به طرق مختلفه یا بیکاره و بیعار بار بیایند که دیگر در مقابل این استفاده جوهای خارجی نتوانند کاری بکنند یعنی بی تفاوت باشند نسبت به آن ها و این جوان هایی که تریاکی بارآمده اند، هروئینی بار آمدند، شارب الخمر هستند،قمار باز شده اند - عرض بکنم - در مراکز فساد و فحشا رفتند، این ها دیگر همان عیاشی ها را تمام مقاصد خودشان می دانند و عالم هر چه بشود، آن ها بی تفاوتند نسبت به آن ها.
آن ها می خواهند که این نسل جوانی که ممکن است یک ثروت بزرگی برای یک مملکت باشد و این مملکت را جلو ببرد، این نسل جوان را کاری بکنند که به عقب برگردد یعنی چیزی بشود بی فایده، یک امر بی فایده ای، یک ثروت بی فایده ای برای مملکت بشود، این یکی از کارهایشان است که می کنند.

مخالفت اسلام با مراکز تربیت و تعلیم فاسد استعماری است

مخالفت اسلام با مراکز تربیت و تعلیم فاسد استعماری است، نه با دانشگاه. یا مثلاً این مراکز تعلیم و تربیتی که این ها درست کرده اند،از دانشگاه گرفته تا پایین، این ها باز استعماری است و این ها بچه های ما را که می خواهند تربیت کنند، یک تربیت صحیح نمی کنند یعنی اولاًیک حد معین دارد که ازاین حد معین نمی گذارند بالاتر این ها بروند و ثانیاً وسایل متعدده درست می کنند، موانع متعدده درست می کنند برای این که این ها عقب بمانند،برای این که دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیح مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید، از این ها رجالی بیرون می آید که بعد در مقابل آن هایی که می خواهند تعدی به مملکت ما بکنند و همه مخازن ما را ببرند در مقابل آن ها می ایستند و آن هاچون نمی خواهند یک همچو چیزی بشود، این ها را آن طور بار می آوردند و اگر توانستند غربزده آن ها را بار می آوردند یعنی طوری می کنند، طوری این مسائل غرب را برای آن ها طرح می کنند، طوری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند که این ها از خودشان بکلی بیخود می شوند و پیوسته به آن ها می شوند یعنی عمال آن ها می شوند یعنی ما، فرض کنید که اگر چنانچه این نحو تربیت باشد، بعد از چند وقت دیگر (تا حالا هم همین طورها بوده)اگر یک رجالی داشتیم که این ها می خواستند یک کاری بکنند، کارهایی می کردند که به نفع آن ها بوده نه کارهایی می کردند که به نفع خودشان باشد برای این که این ها به طوری محو شده اند در آن تربیت و تعلیم آمریکا، خارجی ها وبه طوری این ها را در نظر این ها بزرگ کرده اند که دیگر همه ماثر خودشان و همه چیزهایی که مربوط به خودشان است، همه این ها را فراموش می کنند و توجه شان به خودشان از بین می رود و متوجه به غرب می شوند و هر چه مربوط به آن هاست به آن توجه می کنند. اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد.