فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

راضی نگه داشتن مردم

امیدوارم آقایان موفق شوند که وقتی مجلس را تحویل می دهند مردم راضی باشند(52)

اعتماد به خدایتعالی، تدبیر در حل مشکلات، انجام تکلیف

این هیاهوها که در عالم هست، اینها همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود لکن این که باقی است خداست و اعتماد به خدا، شما این اعتماد را حفظ کنید و مشکلات را با تدبیرهایی که دارید حل کنید و امیدوارم که خداوند همه را تأیید کند. وقتی برای خدا باشد، تأیید می کند. وقتی کار برای خدا باشد، ما چه پیروز بشویم و چه نشویم، (کارمان خداست برای) ما تکلیف ادا کردیم، ما می خواهیم تکلیفمان ادا بشود، دنبال این نیستیم که یک منصبی به دست بیاوریم، شماها نیستید(53)

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 12 صفحه 267 تاریخ 5/5/59
2) صحیفه نور جلد18 صفحه 59 تاریخ 17/5/62
3) صحیفه نور جلد12 صغحه 117 تاریخ 4/3/59
4) صحیفه نور جلد12 صفحه 255 تاریخ 29/4/59
5) صحیفه نور جلد 12 صفحه 257 تاریخ 29/4/59
6) صحیفه نور جلد 14 صفحه 239 تاریخ 6/3/60
7) صحیفه نور جلد 17 صفحه 272 تاریخ 14/3/62
8) صحیفه نور جلد11 صفحه 284 تاریخ 11/12/58
9) صحیفه نور جلد 18 صفحه 152 تاریخ 4/8/62
10) صحیفه نور جلد 20 صفحه 110 تاریخ 10/4/66
11) صحیفه نور جلد 20 صفحه 194 تاریخ 11/1/67
12) صحیفه نور جلد 5 صفحه 270 تاریخ 19/1/58
13) صحیفه نور جلد 5 صفحه 246 تاریخ 16/1/58
14) صحیفه نور جلد 5 صفحه 247 تاریخ 16/1/58
15) صحیفه نور جلد 5 صفحه 253 تاریخ 17/1/58
16) صحیفه نور جلد 5 صفحه 261 تاریخ 17/1/58
17) صحیفه نور جلد 5 صفحه 267 تاریخ 18/1/58
18) صحیفه نور جلد 5 صفحه 270 تاریخ 19/1/58
19) صحیفه نور جلد 6 صفحه 2 تاریخ 23/1/58
20) صحیفه نور جلد 11 صفحه 273 تاریخ 28/11/58
21) صحیفه نور جلد 11 صفحه 284 تاریخ 11/12/58
22) صحیفه نور جلد 12 صفحه 3 تاریخ 21/12/58
23) صحیفه نور جلد 12 صفحه 75 تاریخ 17/2/59
24) صحیفه نور جلد 12 صفحه 75 تاریخ 17/2/59
25) صحیفه نور جلد 12 صفحه 75 تاریخ 17/2/59
26) صحیفه نور جلد 18 صفحه 152 تاریخ 4/8/62
27) صحیفه نور جلد 20 صفحه 110 تاریخ 10/4/66
28) صحیفه نور جلد 11 صفحه 273 تاریخ 28/11/58
29) صحیفه نور جلد 17 صفحه 162 تاریخ 4/11/61
30) صحیفه نور جلد 17 صفحه 218 تاریخ 1/1/62
31) صحیفه نور جلد 18 صفحه 59 تاریخ 17/5/62
32) صحیفه نور جلد 12 صفحه 115 تاریخ 4/3/59
33) صحیفه نور جلد 12 صفحه 116 تاریخ 4/3/59
34) صحیفه نور جلد 12 صفحه 120 تاریخ 4/3/59
35) صحیفه نور جلد 12 صفحه 120 تاریخ 4/3/59
36) صحیفه نور جلد 12 صفحه 121 تاریخ 7/3/59
37) صحیفه نور جلد 12 صفحه 121 تاریخ 7/3/59
38) صحیفه نور جلد 12 صفحه 121 تاریخ 7/3/59
39) صحیفه نور جلد 12 صفحه 122 تاریخ 7/3/59
40) صحیفه نور جلد 12 صفحه 122 تاریخ 7/3/59
41) صحیفه نور جلد 12 صفحه 122 تاریخ 7/3/59
42) صحیفه نور جلد 12 صفحه 122 تاریخ 7/3/59
43) صحیفه نور جلد 13 صفحه 7 تاریخ 21/5/59
44) صحیفه نور جلد 13 صفحه 8 تاریخ 21/5/59
45) صحیفه نور جلد 14 صفحه 236 تاریخ 6/3/60
46) صحیفه نور جلد 14 صفحه 239 تاریخ 6/3/60
47) صحیفه نور جلد 16 صفحه 33 تاریخ 19/11/60
48) صحیفه نور جلد 17 صفحه 163 تاریخ 4/11/61
49) صحیفه نور جلد 17 صفحه 163 تاریخ 4/11/61
50) صحیفه نور جلد 17 صفحه 165 تاریخ 4/11/61
51) صحیفه نور جلد 17 صفحه 273 تاریخ 14/3/62
52) صحیفه نور جلد 18 صفحه 154 تاریخ 14/8/62
53) صحیفه نور جلد 20 صفحه 94 تاریخ 13/3/66