فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

انتقاد برای اصلاح امور، پرسش و پاسخ صحیح و پرهیز از جنجال

انتقادات آزاداست به اندازه ای که نخواهند یک کسی را خفیف کنند یا یک گروهی را خفیف کنند و از صحنه خارج کنند انتقاد برای ساختن، برای اصلاح امور، این لازم است. هر مجلس باید این انتقادات را داشته باشد لکن اگر این انتقادات، آن که انتقاد می کند با آرامش خاطر و با نظر صحیح انتقاد بکند، آن که جواب می دهد آن هم اگر با نظر صحیح و بدون اینکه غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آنوقت منطق در مقابل منطق است و اگر چنانچه با هیاهو و جار و جنجال بخواهید شما یک مسأله را حل بکنید و هر کسی در نظر داشته باشد که طرف مقابل خودش را مثل یک دشمن بکوبد، عقل ها کنار می رود وقوه غضبیه که بدترین قوه هاست اگر مهار نشود، آنها در کار می افتند و مسائل را علاوه براینکه حل نمی کنند مشکل تر می کنند(45)

ایجادمحیط صالح برای مجلس

منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدند بگویند چه کار خوبی کردیم که یک همچو اشخاص صحیح را در مجلس بردیم و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشوند از رأیی که داده اند(46)

نیت خدایی، عدم امتیاز قائل شدن برای خود

شما برای خدا در این مجلس حالاآمدید، وقتی مجلس اینطور است که یک امتیازی نیست که حالاوقتی شما رفتید توی بازار، مردم کنار بروند که رئیس مجلس آمد یا وکیل مجلس آمد، نخست وزیرش هم اینطور است، اینجور نیست که وقتی که توی مردم برود، مردم فرق بگذارند با هم و همه اینهااینطور هستند، وقتی یک همچو مطلبی را دارید احساس می کنید که امتیاز دنیائی ندارید، این را باید شکر کنید(47)