فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

پیاده نمودن عدالت اسلامی

شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت الهی - اسلامی - فکر نمی کنند و انتخاب شما برای پیاده نمودن عدالت اسلامی که در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند(36)

رسیدگی به حال مستضعفان در رأس برنامه ها

امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد در رأس برنامه ها قرار گیرد(37)

ایستادگی در مقابل قدرت های شیطانی، مصالح کشور، هوشیاری در طرح ها

شما منتخبین مجلس که از پشتیبانی جدی ملت عزیز برخوردارید، باید با کمال قدرت در مقابل قدرت های شیطانی که در رژیم دست نشانده سابق، حاکم بر سرنوشت ما بودند بایستید و از هیچ قدرتی غیر از قدرت خداوند قادر نهراسید و جز به مصالح کشور به چیز دیگری فکر نکنید. متوجه باشید که در خارج از مجلس با صحنه سازی ها و اغفال، چه بسا چپگرایان و یا راست گرایان و یا ریشه های فاسد رژیم سابق طمع کنند که بانفوذ در مجلس مقاصد شوم اجانب را تحمیل نمایند. باید همه با هوشیاری در طرح ها و مسائل روز دقت فرمائید و از کید دشمنان به خدای تعالی پناه ببرید. خداوند متعال همه ما را از لغزش ها نگه دارد(38)