فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

تعهد به قوانین اسلام، خیرخواهی، حسن سابقه، وفادار به اسلام عزیز و قانون اساسی

امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروه ها، آراء خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست ، مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیر خواهی امت معروف و موصوف باشند . باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت به اسلام و کشور است و موجب مسؤولیت عظیم امت(22)

صد در صد مسلمان، معتقد به احکام اسلام و اجرای احکام اسلام و جمهوری اسلامی و مخالف با مکتب های انحرافی

کسانی را انتخاب کنند که صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند(23)

نداشتن انحراف عقیدتی، عملی، اخلاقی

باید اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می رود رأی ندهند، چه احتمال عقیدتی، اعمالی یا اخلاقی (چون) باعث می شود که به چنین اشخاصی اعتماد نمی شود کرد و رأی به آنان موجب مسؤولیت خواهد بود.(24)