فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

عدم وابستگی به بیگانه، صالح، متقی، دلسوز برای مملکت

نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که آنها با قدرت های بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود واراده خود، با امتیار خود و انتخاب خود اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار می خواهند بکنند، به نفع ایران کار می کنند آنها را باید تعیین بکنید(14)

نورانیت، امین، صادق، توجه به خواست خدای تعالی

با همت والای شما جوانان ایرانی باید اشخاص متنور و اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند که مقدرات شما را بر طبق خواسته های خدای متعال پیاده بکنند(15)

نافع، عدم خیانت

اشخاصی را انتخاب کنید که برای اسلام ، برای کشور منتج باشند، نافع باشند، خائن نباشند(16)