فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

ب - انتخاب صحیح کدام است؟

به راستی یکی از دغدغه های به جا برای همه ما این است که چه کسی را انتخاب کنیم، این رأی را که بایستی در نزد خدای بزرگ پاسخ گوی آن باشیم به نام چه کسی قرعه بزنیم؟ برای پاسخ بدین پرسش کلمات نورانی آن امام آزادگان را روشنگر راه خود قرار می دهیم تا ببینیم او در این رابطه وظیفه ما را چه چیز می دانست:

فاضل، امین، متوجه به مصالح اسلام و مسلمین

وکلائی که می خواهیم بعدها انتخاب کنیم انتخاب افاضل، انتخاب امناء ملت، انتخاب کسانی که نه چپگرا هستند و نه راست گرا، انتخاب اشخاصی که به اسلام ارج می گذارند، انتخاب اشخاصی که هیچ نسبت به مصالح اسلام و مسلمین فروگذاری نمی کنند(13)

عدم وابستگی به بیگانه، صالح، متقی، دلسوز برای مملکت

نگذارید در مجلس شورا اشخاصی بروند که آنها با قدرت های بزرگ پیوستگی دارند. باید ملت با اختیار خود واراده خود، با امتیار خود و انتخاب خود اشخاص صالح را، اشخاص متقی را، اشخاصی را که برای ایران کار می خواهند بکنند، به نفع ایران کار می کنند آنها را باید تعیین بکنید(14)