فهرست کتاب


انتخابات، مجلس، نماینده، از دیدگاه امام خمینی قدس سره الشریف

مرکز غدیر‏‏‏

نباید مجلس و دولت یکدیگر را تضعیف نمایند

بنای بر این نباشد که مجلس دولت را ضعیف کند و بنای بر این هم نباشد که دولت مجلس را ضعیف کند، تضعیف هم یک، تضعیف خودش هم هست(3)

مجلس باید تمام امور را اصلاح بکند

باید تمام امور را مجلس اصلاح بکند، یعنی با تمام قدرت، دولتی که تعیین می کند، دولت صددرصد اسلامی دارای قدرت باشد و کارهائی را که می کند دولت، همین طور کارهائی که در وزارتخانه ها می شود، کارهائی که در
استان ها می شود، همه تحت نظر باشد و مجلس بازخواست کند از اینها(4)

مجلس باید دولتی تعیین کند که صد در صد اسلامی باشد

همه امور باید تحت نظارت مجلس باشد همه امور باید بر نظارت مجلس به روال خودش بگذرد و با جدیت و با قاطعیت و بدون مسامحه، هر کس خلاف کرد بخواهند او را و اگر خلافی واقعا کرده بدهند او را دست دادگاه ها و
دادگاه ها محاکمه اش کنند(5)