فهرست کتاب


صدقه دوستی با خدا دوری از بلا

عباس رحیمی‏

فصل اول: حقیقت صدقه

دقه چیست؟

شاید صدقه از ریشه صدق و درستی باشد که نشان از صداقت ایمان و توکل کمک کننده و شخص صدقه دهنده است. کمک به نیازمندان در قرآن و فرهنگ اهل بیت (علیه السلام) به عنوان یک عبادت بزرگ و عمل صالح برای دنیا و آخرت مطرح گردیده است؛
البته با تعبیرهای گوناگون از جمله: انفاق، زکات، صدقه، معرفت و احسان به کار برده شده است که همه آن ها عظمت و اهمیت دستگیری از نیازمندان را نشان می دهد.

انواع صدقه

صدقه به واجب و مستحب تقسیم می شود. صدقه واجب همان زکات است و صدقه مستحب، چیزهای است که هر شخص به دلخواه خود انفاق می کند؛
به عبارت دیگر، تمام کارهای خیر حتی آموزش و تعلیم دیگران - که زکات علم نیز نامیده شده - در حکم صدقه است. امام موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرماید: کل معروف صدقه(1) هر کار خوبی که انجام گیرد، صدقه است.