فهرست کتاب


ارباب امانت (اخلاق اداری در نهج البلاغه)

مصطفی دلشاد تهرانی‏

بخش دوم

تمهیدات و مقومات اخلاق اداری

بستر شکل گیری اخلاق اداری و پایداری اخلاق اداری

اخلاق اداری پدیده ای انتزاعی و آسمانی نیست، بلکه امری واقعی و زمینی است و بالطبع جز با بستر سازی مناسب واقعی و زمینی و فراهم کردن زمینه ها و شرایط لازم شکل نمی گیرد. اخلاق اداری نیازمند اموری است که بستر تحقق آن را فراهم کند و آن را حفظ نماید و بی گمان بدون تمهیدات و مقومات اخلاق اداری معنا نمی یابد. این تمهیدات و مقومات هم مادی است و هم معنوی، هم فردی و هم اجتماعی، هم از بالا باید مورذ توجه قرار گیرد و هم از پایین، هم نیازمند تحولات ساختاری است، و هم تحولات فرهنگی. یعنی باید ساختار و مناسباتی فراهم شود که در آن همه نیروهای اداری براساس شایسته سالاری در جای مناسب خود قرار گیرند تا استعدادهایشان بدرستی شکوفا شود و قابلیت هایشان بخوبی جلوه نماید، و با علاقه مندی و در فضایی آکنده از امنیت کاری و آرامش شغلی خدمت نمایند، و از تأمین کامل برخوردار باشند، و همه چیز در مناسبات قانون مدارانه سیر نماید. در این صورت است که اخلاق اداری، آن سان که باید ظهور می نماید و دوام می یابد.