فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

93. شگردهای استکبار برای خروج نسل جوان از صحنه مقاومت:

هر حرکتی که منجر به این بشود که نسل جوان احساس کند باید از صحنه مقاومت کناره بگیرد، این حرکت، با واسطه یا بی واسطه، مربوط به امریکا و نظام استکباری است؛ این یک معیار کلی است. هر کاری که در کشورهای دیگر کردند، این جا هم می خواهند بکنند: سرگرم کردن جوانان به مسائلی جنسی، مسکر، منحرف کردن ذهن جوانان از آرمان های انقلابی و اهداف اصلی، متوجه کردن آن ها به اهداف کوچک و جزیی و صنفی و امثال این ها، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اسلام، متزلزل کردن ایمان نسل جوان به اصول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و حتی به امام، و نیز هر چیزی که در راه این مبارزه عظیم به کار گرفته می شود و وجودش لازم است، آن را در چشم نسل جوان، بی رنگ و بی اثر و بی فایده و مهمل جلوه دادن(98).

94. شرط ما برای رابطه با آمریکا، توبه این کشور است:

بین حرف ما و حرف آمریکایی ها، از زمین تا آسمان فاصله است؛ ما می گوییم شکل این ها را نمی خواهیم ببینیم، رابطه با این ها را تا آخر نمی خواهیم داشته باشیم، آن ها می گویند اگر می خواهید با ما رابطه داشته باشید، باید این کار را بکنید و آن کار را بکنید. اصلا چه نسبتی بین این دو حرف هست؟!
گویا دارند با کشوری صحبت می کنند که آن کشور، ده واسطه انداخته است که می خواهیم با شما رابطه داشته باشیم! شرط که می گذارند! چه شرطی آقا؟ ما برای رابطه با کشوری که آن همه فجایع، پشت سر او و در تاریخ او وجود دارد، شرط داریم؛ شرط ما توبه آن کشور است، شرط ما قطع آن همه فاجعه آفرینی برای دنیا است. حالا شما می آیید برای ما شرط می گذارید؟ رابطه را مشروط می کنند، اما مذاکره را غیر مشروط! درست توجه بکنید. بنده دلم می خواهد این جوان های ما، شما دانشجوها - چه دختر و چه پسر - و حتی دانش آموزهای مدارس، روی این ریزترین پدیده های سیاسی فکر کنید و تحلیل بدهید(99).

95. دموکراسی مورد ادعای کشورهای غربی، مطلقا وجود ندارد:

آن دمکراسی که امروز در اصطلاحات جهانی و دنیای غرب تعریف می شود و به آن افتخار می کنند، نه در آمریکا وجود دارد، نه در فرانسه و نه در انگلیس - حالا من آلمان را مثال نمی زنم که سابقه فاشیسم و نازی گری دارد - حتی در آمریکا و در فرانسه که خودش را مهد دمکراسی دنیا می داند، چنین دمکراسی که تعریف می کنند، مطلقا وجود ندارد. فاصله زیادی با آن دارد. منتها یکی از خصوصیات و اخلاقیات غربی ها این است که زشت ترین پدیده ها را خیلی اطو کشیده و بسته بندی شده و ادکلن زده و زیبا عرضه می کنند - مثل همه بسته بندی هایشان - طبیعت آن ها این است! با کسی هم که می خواهند دعوا بکنند، ماها دست به یقه می شویم و داد و فریاد می کشیم؛ ولی آن ها فریاد نمی کشند؛ در قلب طرف گلوله پرتاب می کنند؛ بدون این که خیلی هم عصبانی بشوند. با خونسردی آدم می کشند. این خصوصیت آن ها است(100).