فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

90. تردید افکنی در ارزش های اصولی و بزرگ نمایی مشکلات از جمله نیازهای قطعی آمریکا است:

تردید افکنی در ارزش ها اصولی، بزرگنمایی مشکلات و نفی موفقیت ها، از نیازهای قطعی امریکاست. امریکا به این عوامل و شرایط نیاز دارد تا بتواند موفقیت خود را در تقابل با جمهوری اسلامی تضمین کند. هر کس در این زمینه ها به نفع امریکا کار کند، در واقع زمینه سازی می کند برای این که امریکا بتواند مقاصد خودش را، ولو با شیوه نظامی یا شبه نظامی، نسبت به ملت ایران انجام دهد(95).

91. دخالت های قلدر مآبانه آمریکا در کشور در قالب شعارهای فریبنده:

الان شما ملاحظه بکنید - نمی خواهم این جا بحث سیاسی بکنم؛ فقط به عنوان مثال می گویم، برای این که شماها به این نکات توجه کنید - آمریکا مثل یک سزار و یک نمرود عمل می کند. هر دولت یا هر ملتی بد باشد، با زور و با قلدری وارد میدان می شود! همین زور و قلدری و خباثتی که جز برای نفت و منافع صنفی کمپانی ها و کارتل های بین المللی، برای چیز دیگری نیست. همین را با لباس حمایت از افکار آزاد، حمایت از حقوق بشر، دمکراسی و قالب هایی نظیر آن، در دنیا عرضه می کند. عین همین قضیه نسبت به مسائل داخلی آن ها هم هست(96).

92. لزوم بیداری بیش از پیش جوانان در مقابل استکبار:

امروز یکی از کارهای اساسی استکبار این است که نسل جوان را در کشورهای اسلامی و هر کشور اسلامی که بیدارتر است، بیشتر از صحنه بیرون کند. کدام کشور اسلامی از همه بیدارتر، از همه زنده تر، و از همه بی محاباتر در مقابل استکبار ایستاده است؟ جز ایران اسلامی؟ پس، جوانان ایران اسلامی بدانند که استکبار برای پیروزی راندن آنها از صحنه این مبارزه ای که در آن، فتح و پیروزی حتما نصیب ملت هاست و لاغیر، مشغول پول خرج کردن و طراحی انواع نقشه هاست(97).