فهرست کتاب


نکته های ناب:جلد سوم:گزیده بیانات رهبر فرزانه انقلاب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان (سال 1383 - 1368)

تدوین و تنظیم حسن قدوسی زاده‏‏

26. جوان بودن کشور، برای نظام و دشمنان نظام، فرصت بسیار خوبی است:

این روزها... که اکثریت کشور جوانند... طرفداران و عشاق و کمر بستگان نظام، باید از این خیلی استفاده کنند؛ خیلی هم قابل استفاده است - این همه جوان - چون می دانید که وقتی آدم پیر شد، سست و ناتوان می شود. البته نه همه پیرها، بعضی از پیرها هستند که از جوان ها هم سرحال تر و با نشاطتر و کاری تر و به روزترند؛ مثل امام قدس سره، واقعا همین جور بود.
لیکن به طور قاعده - یعنی اکثرا و اغلب - این جور است. جوان برای حرکت کردن، منتظر هیچ چیز نیست؛ در آن راهی که فکر می کند، جاذبه ای برایش دارد - مادی یا معنوی - باید حرکت کرد. این برای نظام، فرصت خیلی خوبی است... گاهی باید انسان به جماعتی مرتب بگوید، اصرار کند و به گوششان بخواند تا این حرکت انجام بگیرد؛ ولی جوان، این ها را ندارد. اگر ما آماده به کار باشیم، جوان نیز آماده به کار است. ما که خواستیم در راه خدا مسوولیت را بر دوش بگیریم و این سلوک را در راه خدا برای خودمان و دیگران هموار و آسان کنیم، فرصت خیلی خوبی است.
خوب، عینا همین حالت برای دشمن هم هست؛ دشمن هم نگاه می کند، می گوید عجب فرصتی! همه جوانند! اگر بتوان این ها را منحرف کرد، اگر بتوان آن ها را از حقیقت منحرف کرد، اگر بتوان از جاذبه های معنوی به سمت جاذبه های مادی سوق داد، اگر بتوان ایمانشان را به اساس این نظام، دچار اختلال کرد، خیلی دستاورد خواهیم داشت - دشمن می گوید، راست هم می گوید. پس یک پیکار و نبرد واقعی فرهنگی و سیاسی و فکری بین شما - که لشکر و عناصر انقلابید - و دشمن انقلاب هست(27).

27. همه همت جوان باید این باشد که از نظام حراست کند:

جوان، با هوشیاری و حوصله و همت جوانی اش باید در محیط کار و تحصیل و مسئولیت های آینده، همه همنشین این باشد که از نظام حراست کند. تکمیل و بر طرف کردن عیوب نظام یک حرف است؛ مقابله و نفی و همراهی با براندازان نظام دیگری است.
انسان از ته دل غمگین می شود که بشنود در یک محفل دانشگاهی، یک وقت یک عنصر به اصطلاح دانشگاهی بگوید، مرد کسی است که در کشور بماند و با این نظام مبارزه کند تا ریشه آن را خشک نماید! کسی که تلاش می کند ریشه این نظام اسلامی و الهی و مردمی را خشک کند، مرد است؟ نظامی که این همه تلاش انسانی و مردمی را راهش به کار رفته؛ نظامی که این همه جوان برای آن فداکاری کرده اند؛ نظامی که خون های این همه شهید در راهش بر زمین ریخته شده است؛ نظامی که دلسوزان این کشور، این همه سختی و ناهمواری و ناگواری را در راه استحکام آن تحمل کرده اند؛ نظامی که یک ملت بزرگ با همه وجود خود، آن را سر پا نگهداشته است؛ نظامی که در دنیا مایه عزت اسلامی و شرف و سربلندی ایران شده است؟! تلاش برای خشکاندن ریشه این نظام، مردانگی است؟! این بزرگ ترین نامردی است.
البته این پندارهای کاملا کوته نظرانه، جز از دل های معلول و معیوب صادر نمی شود. ریشه این نظام خیلی مستحکم است؛ جزو عمیق ترین ریشه هاست و دشمنی های بزرگ هم به فضل الهی نتوانسته آن را تکان دهد(28).

28. صهیونیست ها برنامه ریزی می کنند تا در درجه اول جوان ها را از انقلاب جدا کنند:

سیاستمدارهای باهوش صهیونیست دنیا دیده پا دم ساییده رند، فهمیدند که این انقلاب، انقلاب عظیمی است و باید با آن مقابله کنند. آن ها با این نیت، برنامه ریزی می کنند. آن ها در واقع از این حرکت عظیم در سطح تاریخ واهمه دارند؛ لذا برنامه ریزی های بلند مدت می کنند، برای این که بتوانند ملت و در درجه اول جوان ها را که جوان های امروز، در واقع همه جمعیت فرداست از این انقلاب، جدا کنند(29).