فهرست کتاب


حیوة القلوب جلد 3 (تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله) مکه

علامه محمد باقر مجلسی رحمة الله علیه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله و الصلوه علی عباده الذین اصطفی محمد و آله خیر الوری.
اما بعد، این کتاب دوم است از کتابهای حیوه القلوب از مولفات احقر عباد الله محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (عفی الله عن جرائمهما) در بیان تاریخ ولادت و وفات و معجزات و غزوات و سایر احوال شریفه حضرت خاتم النبیین و شرف المرسلین و سید المخبتین محمد بن عبدالله حبیب اله العالمین، و بیان احوال آباء طاهرین و اصحاب متدینین آن حضرت و آن مشتمل است بر چند باب:

باب اول: در بیان نسب شریف و خلقت با کرامت آن جناب و احوال والدین و اجداد عالی شأن آن حضرت است و در آن چند فصل است

فصل اول: در بیان نسبت آن حضرت است

مشهور در نسبت آن حضرت این است: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مره بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن ادر بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن سلامان بن النبت بن حمل بن قیدار بن اسمعیل بن ابراهیم خلیل علیه السلام بن تارخ بن ناخور بن شروغ بن ارغو بن فالغ بن غابر بن شالخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن ملک بن متوشلخ بن اخنوخ بن الیارذ بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام.(1)
و به روایت ام سلمه: عدنان بن اد بن زید بن الثری بن اعراق الثری؛ پس ام سلمه گفت که: زید همیسع است، و ثری نبت است و اعراق الثری اسماعیل علیه السلام.
و به روایت ابن بابویه: عدنان بن اد بن ادر بن زید بن یقدد بن یقدم بن الهمیسع بن نبت بن قیدار بن اسماعیل.
و به روایت ابن عباس: عدنان بن اد بن ادر بن الیسع بن الهمیسع بن یخشم بن منخر بن صابوغ بن الهمیسع بن نبت بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن شروغ بن ارغو بن غابر ابن ارفحشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن ملک بن اخنوع بن مهلائیل بن زبارز - و به روایتی مارد - و به روایتی ایاد بن قینان بن ازد بن انوش بن شیث بن آدم علیه السلام.
و اشهر آن است که: اسم عبدالمطلب شیبه الحمد بود، و اسم هاشم عمرو، و اسم عبد مناف مغیره، و اسم قصی زید و او را مجمع نیز می گفتند، و اسم قریش نضر بود، و هر یک به سببی از اسباب به آن اسامی مسمی گردیدند.
و گویند که: ارغو اسم هود علیه السلام بود، و بعضی گویند که غابر اسم آن حضرت بود و اخنوع اسم ادریس علیه السلام است.
و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب پسر عبد مناف پسر زهره پسر کلاب بود.(2)