فهرست کتاب


دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب

آیة الله محمد مهدی آصفی

1- تجربه پیروزی های آغازین

و آن تجربه امتداد فتوحات اسلامی تا روم و ایران است. شکی نیست که امت اسلامی در خلال این پیروزی ها علوم بسیاری را از ملت های دیگر اقتباس کرد؛ از مسایل اداری و دفتری و دیوانی گرفته تا پزشکی و شیمی و نجوم، بی آن که از اخلاق و فرهنگ و تمدن آنان متأثر شود.
بلکه این مسایل و علوم را می گیرد و به شکل فرهنگ خود در می آورد و آن گاه به گونه ای که مورد قبول اوست به کار می گیرد.

2- تجربه غرب گرایی معاصر

و آن، تجربه تماس امت اسلامی با فرهنگ و تمدن غربی در اوضاع و احوال سقوط دولت عثمانی است.
نیازمندی به بسیاری از مسایل علوم تجربی، ریاضی و اداری، امت اسلامی را واداشت تا دست نیاز به سوی غرب دراز کند، اما از آن جا که زیر ساخت های فرهنگی کافی و نیروی استقامت لازم در برابر آن فرهنگ رانداشت، نتوانست خود را حفظ کند، از این رو غرب، رنگ فرهنگ خاص خود را به آنان تحمیل کرد.

عملکرد داعیان فرهنگ زدایی

اکنون پس از این بررسی، به تشریح عملکرد داعیان فرهنگ زدایی - از حاکمان و دانشمندان - و چه گونگی عملکرد آنان در قطع پل های ارتباطی بین نسل حاضر و گذشته و ایجاد اختلال در منابع فرهنگی میان این نسل با نسل های پیشین می پردازیم.