فهرست کتاب


دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب

آیة الله محمد مهدی آصفی

کمال آتاتورک

مصطفی کمال آتاتورک پس از ساقط کردن دولت عثمانی، از سال 1923 تا 1938م.زمام حکومت را در ترکیه به دست گرفت(10).

رضا پهلوی(11)

شاه ایران از سال 1925 تا 1941 م. وی سه سال پس از سقوط دولت عثمانی، قدرت را به دست گرفت.

امان الله خان.

پادشاه افغانستان از سال 1919 تا 1929 م. ازاروپا دیدار کرد وبعد از 1927 ش.، یعنی پس از سقوط دولت عثمانی، به شدت به غربی ساختن افغانستان توجه نشان داد که این امر، به سقوط حکومت و فرارش به اروپا منجر شد(12).
مشهور است که این سردمداران نسبت به غرب تمایل شدیدی از خود نشان داده و تلاش می کردند در اسرع وقت اساس و نشانه های تمدن اسلامی و موجودیت سیاسی اسلام در جهان را نابود و تمدن غربی را در کشورهای خود مستقر سازند و رژیم های کوچک منطقه ای و ناسیونالیسی را جانشین دولت اسلامی کنند.
در این برهه از تاریخ سیاسی معاصر، پدیده هایی رخ داد که هر یک را در ایجاد شکافت در دنیای اسلام، سهمی است. یکی قرداد سایکس - پیکو(13) (1916 م)است که دنیای اسلام را به رژیم هایی چند تقسیم کرده و دیگری وعده بالفور (14)(1917 م.) که به ایجاد رژیم صهیونیستی در فلسطین انجامید.
ساده انگاری است اگر تصور کنیم که این حوادث، بی هیچ نقشه قبلی و به طور تصادفی با هم جمع شدند، و باز، ساده لوحی است که خیال کنیم این سران کسانی بودند که برای پیشرفت علمی، اقتصادی و نظامی مملکت شان کار می کرده اند و تلاششان در جهت وارد کردن صنعت و تخصص های علمی پیشرفته به کشورشان بوده است. این سردمداران به بهانه تحول، دگرگونی، و مدرنیسم به نابودی:
1- خط و حرف عربی؛ 2- زبان فصیح عربی؛ 3- حجاب (اسلامی)؛ 4- حکم و قضاوت شرعی؛ 5- حدود الهی در حلال و حرام؛ 6- اخلاق و آداب و بسیاری امور دیگر، کمر همت بر بستند و مبارزه ای عملی را آغاز کردند.
جماعتی از برنامه ریزان، دانشمندان و ادیبان کشورهای مختلف اسلامی نیز در جرگه همین حاکمان بودند که به صورت آشکاری به خربی کردن مسلمانان، وابستگی دنیای اسلام به گوساله (سامری) غرب و جدایی کامل امت اسلامی از گذشته و تاریخش و محرومیت تام و تمام از تمدن و میراث هایش گرایش نشان می دادند.