فهرست کتاب


دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب

آیة الله محمد مهدی آصفی

زمامدارانی که از حرکت غرب گرایی حمایت کردند

درست در مرحله ای که دولت عثمانی نزدیک به سقوط بود و مرحله پس از آن، در صحنه سیاسی دنیای اسلام، حاکمان و رژیم هایی به قدرت رسیدند که به شکل آشکاری نسبت به جدایی دنیای اسام از ریشه های فرهنگی اش در ارتباط با غرب و تمدن غربی، تحت شعار تجدد، مدرنیسم، تحولو پیشرفت، گرایش نشان دادند. در این جا تعدادی از این زمامداران را نام می بریم:

کمال آتاتورک

مصطفی کمال آتاتورک پس از ساقط کردن دولت عثمانی، از سال 1923 تا 1938م.زمام حکومت را در ترکیه به دست گرفت(10).

رضا پهلوی(11)

شاه ایران از سال 1925 تا 1941 م. وی سه سال پس از سقوط دولت عثمانی، قدرت را به دست گرفت.