فهرست کتاب


دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب

آیة الله محمد مهدی آصفی

نشانه های حرکت غرب گرایی یا تخریب فرهنگی

در این جا به نشانه های حرکت غرب گرایی یا فرهنگ زدایی می پردازیم تا این نسل - نسل انقلاب - نسبت به نقشه های وحشتناکی که غرب به صورت خاصی در حال پیاده کردن آن در این برهه از زمان در دنیای اسلام است، آگاهی حاصل کند.
دغدغه بزرگ غرب در گذشته، محو دولت عثمانی در دنیای اسلام و نابودی کامل آن بوده است. دولت عثمانی - به رغم همه نقاط ضعف آشکارش -محور سیاسی، نظامی و اقتصادی نیرومندی در منطقه محسوب می شد که در برابر مطامع غرب در دنیای اسلام، ایستاده بود.
سرانجام در سال 1342 ق. / 1922 م. غرب تواست خلافت عثمانی را ساقط کند؛ پس از آن که به طو کامل ضعیف، فرسوده و پاشیده شده بود؛ تا جایی که خلیفه از امور خلافت و دولت، غیر از نماز جمعه و خطبه اش و قصر و اطرافیانش، صاحب اختیار چیز دیگری نبود.
دراین هنگام بود که غرب نفس راحتی کشید و صحنه سیاسی منطقه اسلامی از وجود نیرویی پرنفوذ، خالی شد. در نتیجه، غرب حرکت غرب گرایی و فرهنگ زدایی را در منطقه اسلامی در سطحی گسترده آغاز کرد؛ حرکتی که در دنیای اسلام از پیش نیز وجود داشت، ولیکن پس از سقوط دولت عثمانی به طور چشم گیری در همه بخش ها، سیر صعودی گرفت.

زمامدارانی که از حرکت غرب گرایی حمایت کردند

درست در مرحله ای که دولت عثمانی نزدیک به سقوط بود و مرحله پس از آن، در صحنه سیاسی دنیای اسلام، حاکمان و رژیم هایی به قدرت رسیدند که به شکل آشکاری نسبت به جدایی دنیای اسام از ریشه های فرهنگی اش در ارتباط با غرب و تمدن غربی، تحت شعار تجدد، مدرنیسم، تحولو پیشرفت، گرایش نشان دادند. در این جا تعدادی از این زمامداران را نام می بریم:

کمال آتاتورک

مصطفی کمال آتاتورک پس از ساقط کردن دولت عثمانی، از سال 1923 تا 1938م.زمام حکومت را در ترکیه به دست گرفت(10).