فهرست کتاب


بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

عدل - یعنی: اعتقاد داشتن به عدالت خداوند، و اینکه هیچ امری، از ناحیه خدا، بر خلاف حکمت و عدالت

تقدیر نمی شود(56).

نبوت -یعنی: اعتقاد داشتن به اینکه خداوند، کسان بسیاری، از بندگان برگزیده خود را به عنوان پیامبر، برای

راهنمایی و هدایت بشر فرستاده و مبعوث کرده است. و پیامبر ما محمد (صلی الله علیه و اله و سلم)، خاتم پیغمبران است، یعنی پس از او دیگر پیغمبری نخواهد بود. و دین او، اسلام، ناسخ هر دین دیگر است، و تا روز قیامت دین حق، دین اسلام است.

امامت - یعنی: اعتقاد داشتن به اینکه پیشوای بر حق پس از پیامبر، علی بن ابیطالب است و سپس دیگر امامان

تا امام دوازدهم. و در زمان غیبت، همه تکالیف شرعی، چه فردی و چه اجتماعی، همه به حال خود باقی است. و شیعه باید پیرو مکتب فقهی و مذهب اجتهادی باشد که مبتنی است بر احکام و تعلیمات قرآنی، و تفسیر و شرح جانشینان پیامبر یعنی امامان. به تعبیر دیگر، مردم، در عصر غیبت، باید پیرو نایب امام باشند. و این پیروی، هم در اعمال فردی لازم است، و هم در اعمال اجتماعی.