فهرست کتاب


بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

توحید - یعنی: اعتقاد داشتن به اینکه جهان پهناور و بزرگ به مبدئی و نیرویی صاحب درک و اراده و قدرت

متکی است، و آن نیروی صاحب اراده و قدرت، یکی و یگانه است، خدای واحد و احد حاظر و ناظر.

عدل - یعنی: اعتقاد داشتن به عدالت خداوند، و اینکه هیچ امری، از ناحیه خدا، بر خلاف حکمت و عدالت

تقدیر نمی شود(56).

نبوت -یعنی: اعتقاد داشتن به اینکه خداوند، کسان بسیاری، از بندگان برگزیده خود را به عنوان پیامبر، برای

راهنمایی و هدایت بشر فرستاده و مبعوث کرده است. و پیامبر ما محمد (صلی الله علیه و اله و سلم)، خاتم پیغمبران است، یعنی پس از او دیگر پیغمبری نخواهد بود. و دین او، اسلام، ناسخ هر دین دیگر است، و تا روز قیامت دین حق، دین اسلام است.