فهرست کتاب


بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

6- ثبت علم و فرهنگ

یکی دیگر از مسائلی که مورد توجه امام صادق (علیه الاسلام) بود، ثبت و یادداشت برداشتن بود. امام با تشویق شاگردان خویش به این کار، باعث شد تا چهارصد کتاب و رساله، در دوره های درس او تالیف شود.
همچنین، امام صادق در مورد حفظ کتابها و تاسیس کتابخانه ها، تاکید بسیار می فرمود. اینها همه باعث گشت تا بوسیله امام جعفر صادق (علیه الاسلام) - که خود بزرگترین دانشگاه زمان خود را تاسیس کرده بود - مهمترین میراث فرهنگی، در تاریخ اسلام، محفوظ بماند، و به دست آیندگان برسد.

7- علوم طبیعی وتجربی

تعلیمات امام صادق (علیه الاسلام)، منحصر به علوم الاهی نبود. در قلمرو گسترده تعالیم و درسهای امام، علوم طبیعی و تجربی نیز سهم بسزا داشت. اگر امام صادق را پدر شیمی خوانده اند درست است. یکی از بزرگترین شیمیدانان تاریخ، یعنی جابربن حیان، شاگرد خاص امام جعفر صادق بود چنانکه اشاره شد. در این باره باید بحثهای بسیار مطرح شود، و کتابهای متعدد تالیف گردد(43).

8- شعر، هنر و تبلیغات

شعر متعهد همیشه مورد توجه اولیای اسلام بوده است. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) شاعران را تشویق می کرد، و شاعران بسیاری داشت. امامان نیز همینگونه رفتار می کردند. شعر و تاثیر هنری و کاربرد تبلیغی آن، هیچوقت نباید مورد غفلت قرار گیرد. شاعران پاک و متعهد، که شعر را در راه بیداری جامعه، و دمیدن روح اعتقاد و فضیلت در مردم به کار می برند، همواره، باید مورد تکریم باشند. البته این امر مشروط به این است که شعر دارای ارزش هنری و سطح عالی باشد، و شاعر علاوه بر ایمان و تعهد، بواقع شاعر باشد و سخت شناس. خویش قریحه و نیرومند و چیره دست. شعری که خود از ارزش هنری شایسته ای برخوردار است، و در حد اشعار استادانه است، می تواند به مذهب و فرهنگ مذهبی خدمت کند، نه جز آن.
باری، این امر مهم نیز مورد توجه امام صادق (علیه الاسلام) بود. و آن امام بزرگوار، و رهبر بیدار، شاعران موضعدار و حقگو مبارز را که در برابر دستگاههای ستم، و دربارهای جور می ایستادند، و جنایات آنان را نکوهش می کردند، و شعر خویش را در اجتماع می پراکندند، همواره، مورد توجه و تشویق قرار می داد، و آنان را تشجیع می کرد، و جامعه را نیز به بزرگداشت آنان فرا می خواند.