فهرست کتاب


بعثت، غدیر، عاشورا، مهدی

محمد رضا حکیمی‏‏‏‏‏‏‏

2- وظایف اجتماعی

امام صادق (علیه الاسلام)، از تکلیفها و وظیفه های مهم اجتماعی و مردمی نیز غفلت نمی کرد. او پیوسته مردم را به نیکی و مهربانی و خوشرویی و گذشت و بخشندگی و شرف و آزادی توجه می داد، و از همه می خواست تا رفتارهای انسانی و سلوکهای مردمی داشته باشند، از حال یکدیگر با خبر باشند، به مشکلات یکدیگر رسیدگی کنند، به یکدیگر محبت کنند، از هم جدا نباشند، به بینوایان و ناتوانان کمک کنند، آگاهیهای لازم را بدست آورند، زمان و سیاست و اجتماع را بشناسند، علم دین را فرا گیرند و در دین بصیر و دانا باشند، از عالمان ربانی پیروی کنند، احترام علم و عالم را مراعات نمایند.
امام صادق، مردمان را، به این مسائل و امسال آنها توجه می داد، و خود در کمک رسانیدن به بینوایان شرکت می جست، و از حال ناتوانان و از کار افتادگان و کوتاه دستان غافل و بیخبر نبود.

3- اقدامهای سیاسی

هر چند امام صادق (علیه الاسلام)، خود به طور علنی، در راس قیامهایی که با مخالفت با امویان و عباسیان و عمال آنان برپا می شد، قرار نمی گرفت، لیکن آنها را، به روش خویش، تغذیه و تایید می کرد. از قیامهایی که مورد تایید امام صادق قرار گرفت، یکی قیام خونین زید، پسر امام زین العابدین (علیه الاسلام) ونوه امام حسین (علیه الاسلام) بود، که خود دنبال نهضت حسینی به شمار می رفت.
قیامهای دیگر شورشیان و سادات نیز، که به منظور امر به معروف و نهی از منکر، و واژگون ساختن بنیان ستم، بر پا می گشت، مورد تایید امام صادق قرار گرفت. از این رو، شعله درگیری و مبارزه عملی و جهشهای سیاسی، هیچگاه فرو ننشست.

4- احیای سنتهای مبارزاتی

سنتهای مقدس مبارزاتی، و مراسم یاد کرد درگیریهای خدایی، همواره باید در میان اجتماعات زنده و شاداب بماند. این سنتها اگر کهنه یا فراموش شوند، روح حماسه و فداکاری در مردم می میرد، و خون حق طلبی و فداکاری از جوش و خوروش می افتد. سنت ابدی و شورانگیز عاشورای خونین باید همیشه زنده باشد، و در دل توده ها، چونان مشعلی خونین، شور و حرکت و فریاد بیافریند.
امامان ما پیوسته کوشیده اند، تا عاشورا از یادها نرود، و یاد حسین، و قبرحسین، و عاشورای حسین، و خون حسین و شهادت حسین (علیه الاسلام)، همیشه مانند خورشید بر زندگیها بتابد، و آزادگی و مردانگی و قیام بیافریند.
ملتی که عاشورا داشته باشند، و هویت عاشورا را بشناسند، و خون عاشورا در رگهایش جاری باشد، هیچگاه زیر بار ظلم نمی رود، و روی ذلت نمی بیند.
با توجه به این مسائل،امام صادق (علیه الاسلام)، درباره اقامه مراسم عاشورا، و عزاداری حسینی، تاکید بسیار داشت، و همواره می خواست تا این مراسم برپا گردد، البته مراسمی که روح داشته باشد، و رسالت عاشورا را زنده کند، و مفهوم واقعی این روز را القا نماید.