فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

حالت ضرورت؟

متعه اهل کتاب را در حالت ضرورت در مثل کنیز متعه جایز دانسته اند و اطلاق خیر در آیه اشتراک در مطلق خوبی است چه در غیر مؤمن و مومنه یعنی خوبی دنیوی از جمال و مال و حسب و نسب یافته میشود پس آیه کریمه و الحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا اتیتموهن اجورهن - 5 مائده

مخصوص است به متعه در حالت ضرورت.

گرچه گفته شده است این آیه منسوخ است بآیه ولا تمسکوا بعصم الکوافر اما نسخ در آیات سوره مائده بنابر آنکه آخرین آیات منزل است بعید است از تفاسیر شیعی ذیل آیه قرآن / چاپ / 1344 / ش / طاهر خوشنویس نشر کتابچی تهران

از کتب ماخذ اهل سنت درباره متعه

در مورد ترخیص نکاح متعه از کتب اهل سنت رجوع کنید به
صحیح بخاری کتاب 67 باب 31
صحیح مسلم کتاب 16 حدیث 13 - 15- 18- 21
سنن نسانی کتاب 26 باب 71 و سنن ابن ماجه کتاب 9 باب 44
سنن دارمی کتاب 11 باب 16
مسند احمد حنبل کتاب اول / ص / 420 و 432 و کتاب ثالث ص 325 و 356 و 363 و 380 و کتاب رابع ص 47 و 51
مسند طیالسی - حدیث 1637 و 1792 از مفتاح کنوز السنة/ 508