فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

غاشیه بدوش میکشید

ابو اسحق شیرازی از طرف خلیفه عباسی المقتدی بالله 467- 487 هج بعنوان سفارت از بغداد به خراسان آمد و مردم هر ناحیه از مرد و زن باستقبال او میشتافتند و رکاب او را می بوسیدند و خاک پای استرش را به تیمن و تبرک بر میگرفتند و عالم بزرگ خراسان ابوالمعالی جوینی محض تجلیل غاشیه افسار مرکب او بدوش میکشید.
طبقات الشافعیه سبکی / ج / 3 / و ابن خلکان / ج / 1 / و مراة الجنان یافعی ج / 3 / بنقل غزالی نامه

110- شیعه می پرسد

عنصر المعالی نویسنده قابوس نامه وزیر آل زیار سنی مذهب چه نداشت؟ علم؟ معلم؟ اسباب تربیت؟ پول؟ زور؟ وسیله ترقس؟ آدم شناسی؟ بقول خودش اسلام دین و دینداری؟ آخر چه نداشته است.
فقط محبت آل رسول و پیروی عترت اطهار علیه السلام

نمونه ای از احادیث شیعه درباره متعه

1- از امام ششم علیه السلام در قول خدای تعالی سؤال شد آن دری را که خدای از رحمت بگشاید چیزی آنرا نبنددفرمود متعه از همین رحمت خداوندی بر مردم است
سفینه البحار / 2 / 521 2- تفسیر سعد بن عبدالله بروایت اببن قولویه باسناد خود گفته است ابو حفض و امام ششم علیه السلام آیه کریمه را اینطور قرائت میکردند فما استمعتم به منهن الی اجل مسمی فاتوهن اجورهن قبلا گذشت که ابن عباس و ابن مسعود نیز چنین قرائت میکردند (557)
3- ابوبصیر گفت بر مولایم حضرت جعفر صادق علیه السلام وارد شدم حضرت فرمود از وقتیکه از خانه و نزد زنت خارج شده ای از زنان چیزی متعه گرفته ای.
گفتم نه: فرمود چرا؟ گفتم هزینه سفری که دارم نمی رسد.
ابو بصیر گفت: امام فرمود به من پول دادند و فرمود ترا سوگند میدهم بمحض اینکه بخانه ات رسید این عمل را انجام دهی
ابو بصیر گفت من چنان کردیم
سفینه البحار / 2 / 521