فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

97- شیعه می پرسد

متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان ابوبکر و قسمتی از زمان عمر بن خطاب بوده و مسلمانان و اصحاب بدان عمل کرده اند عمل آنان از زمان رسول الله تا زمان عمر آیا حلال بوده است یا حرام؟ و آیا حکم مسئله ای که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال باشد پس از وی دیگری میتواند آنرا حرام کند.
قرآن کریم فرمود فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه (539)

98- شیعه می پرسد

بنص وحی سبحانی خدای متعال اجازه نداد که پیامبرش حلال خدایی را بر خود حرام کند چگونه دیگری میتواند چنین کند(540)

99- شیعه می پرسد

در حالیکه نص قرآن کریم تحریم روزهای حلال را دروغ بستن بر خدا میداند وضلالت چرا تحریم پس از پیامبر را روا و حلال میدانید (541)