فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

مصرف خمس

شافعی و حنبلی غنیمت را که خمس است به پنج سهم تقسیم میکنند اول سهم رسول صلی الله علیه و آله و سلم که بر مصالح مسلمین هزینه میشود دوم: سهم ذوی القربی - یعنی کسانیکه از طریق پدر به هاشم جد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میرسانند چه غنی باشند چه فقیر و باقی مانده که سه سهم است به یتیمان و مساکین و از ره ماندگان در سفر ابن السبیل مصرف میکنند یتیم و مسکین ابن السبیل از بنی هاشم باشند یا نه؟ فرقی قائل نیستند.

مذهب حنفی

کئیذ، سهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با رحلت آن حضرت از دنیا ساقط است اما به ذوی القربای رسول صلی الله علیه و آله و سلم از جهت خمس داده میشود نه از جهت قرابت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

در مذهب مالکی

تمام خمس را امام بهر صورتی که تشخیص دهد خرج خواهد کرد.
امامیه اثنی عشریه: گویند سهم خدا و سهم رسول صلی الله علیه و آله و سلم و سهم ذوی القربی بامام مسلمین یا نائب وی میرسد که در مصالح هزینه کند(526)
و سه سهم باقر ماند از آن ایتام بنی هاشم و مسکین و ابن السبیل سادات است واحدی در آن شریک نیست (527)