فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

امامیه اثنی عشری

گویند آنچه که از مخارج و هزینه سالانه شخص و خانواده اش افزون شود مطابق شئون آنان اضافه بر هزینه سال اندک باشد یا بسیاری خمس دارد شیعه اثنی عشری گویند: مال حلال که بمال حرام مخلوط شود اگر اندازه مال و صاحب آن مال ها را بشناید باید بصاحب آنها رد کند و اگر مقدار مال را نداند و صاحبان مال ها را نمیشناسد باید از تمام آن موجودی خمس بدهد هرگاه فی سبیل این خمس را پرداخت بقیه مال حلال است.
هرگاه ذمی از اقلیت های مذهبی - یهود - مسیحی - زرتشیتی - اگر ذمی بحساب آیند(524) زمینی رااز مسلمانان بخرد بر آن فرد ذمی واجب است که خمس آن زمین را بپردازد (525)

مصرف خمس

شافعی و حنبلی غنیمت را که خمس است به پنج سهم تقسیم میکنند اول سهم رسول صلی الله علیه و آله و سلم که بر مصالح مسلمین هزینه میشود دوم: سهم ذوی القربی - یعنی کسانیکه از طریق پدر به هاشم جد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میرسانند چه غنی باشند چه فقیر و باقی مانده که سه سهم است به یتیمان و مساکین و از ره ماندگان در سفر ابن السبیل مصرف میکنند یتیم و مسکین ابن السبیل از بنی هاشم باشند یا نه؟ فرقی قائل نیستند.

مذهب حنفی

کئیذ، سهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با رحلت آن حضرت از دنیا ساقط است اما به ذوی القربای رسول صلی الله علیه و آله و سلم از جهت خمس داده میشود نه از جهت قرابت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم