فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

قضای غیر حتمی

اگر خداوند وقوع چیزی و یا عدم آنرا تقدیر کند و چگونه آنرا بر فرشتگان و پیامبرانش اطلاع دهد ولی تحقق و وقوعش را به اراده و مشیت خویش مشروط و معلق سازد اینگونه تقدیر را قضای غیر حتمی میگویند و اینگونه تقدیرات مورد بدآء هست که گاهی ممکن است بعلل و مصالحی خاص مشیت خداوند بر خلاف آن تعلق بگیرد در این صورت است که تغییری در آن بوجود می آید که آنرا بدآء مینامند و خداوند در این مورد میفرماید یمحوالله ما یشآء و یثبت و عنده ام الکتاب / 13 / 39 لله الامر من قبل و من بعد / 29 / 4 (495)

بدآء در جهان آفرینش

در احکام شرع مطهر مسئله اینست بنام نسخ که مورد قبول تمام مذاهب اسلامی است و احکامی در اسلام وسیله آیاتی که نازل گشته منسوخ شده است مانند نسخ در قبله فول وجهک شطر المسجد الحرام که ناسخ است.
نسخ در آیه اتیان فاحشه لاتکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا آیه الله العظمی خوئی مدظله در تفسیر البیان نوشته اند که بدآء همان نسخ در احکام تشریع و قانونگذاری است اما بدآء در افق تکوین و آفرینش است یعنی نسخی را که در تکوین بوقوع پیوندد بدآء می گویند و اگر در احکام و قوانین قرآن واقع نسخ نامیده میشود(496)
گروهی از علمای مسلمین مفهوم و حقیقت بدآء را که شیعه بدان معتقد است خوب نفهمیده اند و دقیق بررسی نکرده اند بقضاوتهای بیجا و اشتباهات مبتلا گردیده اند و نسبتهای ناروائی بشیعه داده اند (497)
مرحوم آقای شیخ جواد خراسانی عالم جلیل در کتاب شریف معارف الائمه که بنظم خود مولف است اعتقادات حقه شیعه را بیان داشته اند.
از آن جمله شرح مفصلی از مسئله بدآء را طالب تفصیل بماخذ ما رجوع کند که ما بقدر احتیاج انتخاب کردیم.

ماعظم الاله شیی کالبدا - و لا بشیی کالبدا عبدا
و قالت الیهود مغلول البد - و کل یوم هو فی شان بدی
لم یفرغ الله و لا جف القلم - بل قلم التقدیر ما لم یجف
فغافر و واضع و رافع - مفرج کربا و معط مانع
مقدم موخر لما یشاء - یزید او ینقص فیه کیف شاء
و الامر من ثبل و من بعد له - الا له الخلق و الامر کله
ما شاء منه کان او کما احب - ما لم یشاء لم یک یمحوما کتب
یزید فی الخلق و ما معمر - اوناقص الا هو المغیر
و لیله القدر یقدر السنته - ثم له السماء فیما دونه
و لیس فی المحتوم و الممضی بدا - و انما البدا فیما استغردا
و من افاعیل البدا رد القضاء - بالصدقات تو الصلات و الدعاء

نیل آرمسترانگ قبول اسلام کرد.

نیل آرامسترانگ اولین کسی که قدم بر روی ماه گذاشت قبول کرد روزنامه استار چاپ مالزی اخیرا این موضوع را اعلام کرد استار گزارش کرد که تغییر مذهب او پس از آنکه فهمید صدای عجیبی که بهنگام قدم نهادن بر ماه شنیده صدای اذان بوده است که مسلمانان در وقت دعوت به نماز اداء می کنند.
وقتی برای اولین بار او صدا را شنید فکر کرد که گوشهایش چیزی دیگری شنیده و از این تجربه ای که برایش پیش آمده بوده فوق العاده متعجب شد بهنگام بازگشت از سفر فضائی و سفر به کشورهای مختلف جهان یکی از جاهائی که مورد بازدید آرمسترانگ قرار گرفت پایتخت مصر شهر قاهره بود که مجدداً آرمسترانگ همان صدا را با همان کیفیت که در ماه شنیده بود شنید و وقتی که از یکی از مصریانی که او را همراهی میکرد درباره صدای مورد نظر پرسید به او گفته شد که این صدای اذان است که مسلمانان بهنگام دعوت به نماز میگویند او کاملاً مبهوت شده بود که این دقیقاً همان صدا است که عیناً در ماه شنیده است.
پس از این اتفاق بود که آرمسترانگ تصمیم گرفت درباره مذهب چیزهائی یاد بگیرد تحقیق کند و سرانجام اسلام را پذیرفت بنابر گزارش استار در نتیجه این اقدام پذیرفتن اسلام آرمسترانگ شغلش را از دست داد و بنا بر گفته او خداوند را یافته بود و بنابراین از دست دادن شغل نمی توانست مهم باشد نیل آرمسترانگ در 21 جولادی ژوئیه تیرماه 1969 / م روی کره ماه قدم نهاد لازم بیادآوری است که روزنامه استار زمان بازدید آرمسترانگ را از قاهره معین نکرده است.
غیر از رحمة الله علیه حق رهی نپیمود علی