فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

بدآء از نظر شیعه

توجه داشته باشد بدآء و تغییر در پدیده ها و سرنوشت ها که شیعه بدان معتقد است در مواردی میتواند بود که تقدیر حتمی نباشد و اما مقدرات حتمی از نظر شیعه هیچگونه قابل تغییر و تبدیل نیستند و بدآء در آن واقع نمی شود.
و اگر میخواهد موارد بدآء را کاملا بشناسد بمعنی اقسام قضاء و سرنوشت توجه فرمائید.(493)

اقسام قضاء علم مکنون

1- علم مکنون یا علم اختصادی خداوند حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از قول پدرش از امام رضا علیه السلام نقل نمود که علم خداوند بر دو گونه است یکی علم مکنون سری و اختصادی که غیر از وجود اقدس پروردگار کسی بر آن آگاهی ندارد.

و بدآء از همین گونه علوم سرچشمه میگیرد.

2- دوم علمی که خداوند فرشتگان و پیامبرانش را بر آن مطلع و آگاه ساخته است دانایان اهل پیامبر تو نیز از این گونه علوم و اسرار خداوندی اطلاع و آگاهی دارند.