فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

نظر علم الهدی درباره بدآء

سید مرتضی شریف بدآء را بمعنای حقیقی آن ظهور و ظاهر شدن گرفته است و معنی قول ایشان اینست که خداوند خداوند قبل از امر و نهی میداند که در آینده امر و نهی میکند اما قبل از امر و نهی آمروناهی باشد صحیح نیست الا بعد از وجود امر و نهی ظاهر میشود که در چیزی امر و یا نهی فرموده است.
بعبارت دیگر تمام احکام اسلام تدریج و با مرور زمان رسیده است قبل از حرمت شراب و پیش از وجوب نماز حکم خداوندی در این دو مورد پوشیده بود پس از نزول آیت حرمت خمر و وجوب صلوه حکم خدا ظاهر شد(488)

90- شیعه می پرسد.

آیا این حقیقت در تمامت احکام اسلام صدق نمیکند آیا این اعتقاد چه زبانی دارد کسی که قبل از نزول حکم خدا نمی دانست که چه حکمی نازل میشود اگر گفتم در این در این مسئله که حکم خدا برای ما معلوم نبود اینک ظاهر شد چه زیانی دارد.
اینست معنی بدآء در شیعه اگر انصافی باشد اینقدر کفایت است و برای اطمینان خاطر خوب است بکتب لغت نیز رجوع شود(489).

خلاصه عقیدت شیعه در مسئله بدآء

عقیدت ما شیعه امامیه اثناعشریه طبق مضامین اخبار وارده از اهل بیت پیامبر علیه السلام اینست که خدای متعال دو لوح آفریده است که تمامت آنچه هست و میشود در این دو لوح است.
1- لوح محفوظ
و این همان لوحی است که مطابق علم او جل و جلاله است و در این لوح هیچ تغییری و تبدیلی واقع نمیشود و بر این لوح کسی اطلاعی ندارد
2- لوح محو و اثبات.
و این آن لوحی است که مطابق حکمت الهی قبل از وقوع کار و حوادث و افعال خداوندی تغییر و تبدیلی در آن صورت میگیرد.
و انبیاء و رسل اوصیاء و ملائکه بر این لوح محو و اثبات اطلاع می یابند.
از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: خدایرادو علم است علم مکنون محزون که جز ذات اقدسش کسی که از آن باخبر نیست. از عقیدت بدین دو لوح است که بدآء ظاهر میشود و هر گونه عملی که ملائکه و انبیاء و رسل خداوند بدانند بدان وسایط ما نیز آن را می دانیم