فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

حدود سربداران:

تاریخ طبرستان و روایان ضمن علل قیام سربداران نوشته است: عرصه خراسان به رعایا تنگ شد و ظلم از حد بگذشت و مردم بستوه آمدند، و متوجه امیر مسعود گشتند، و از شهر سبزوار خارج شده بر سر امرای ترک تاختند...
با ارغوان شاه، و برادران او جنگ نموده و ظفر یافتند، از حدود جام و با خرز تا حدود مازندران را بتصرف خود در آوردند(451).

حساب سربداران از افراد خود:

عزل خواجه ظهیر کرمانی که بعد از یازده ماه که بر سربدار حکومت کرد، و روزگار ضایع گذرانید، و ازو هیچ کاری نیامد، روزی شطرنج می باخت حیدر قصاب بدانجا رسید، گفت حکومت کار مردان است ترا تدبیر مملکت می باشد کرد، تو بلهو و لعب مشغول می باشی؟ این کار تو نیست، برخیز و در این دکان شو، او برخاست در دکان رفت از حوادث سال / 760 ه(452).

مذهب سربداران:

جلوس خواجه نجم الدین علی مؤید، به استقلال، بحکومت سربدار، و او دعوی تشیع میکرد، و هر شام و صباح اسب صاحب الزمان می کشید، و رعایت سادات و علویان بسیار می نمود، و از سربدار هیچ کس زیادت ازو حکومت نکرد.