فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

دو نامه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بحاکم غور:

بعد از جنگ صفین، مولای متقیان علیه السلام نامه هایی بحکام و عمال خویش در بلاد مختلف نوشتند: مصر - یمن - اراضی عرب آذربایجان - عراق عجم - فارس - کرمان - خراسان - غورستان - تا سند(408).

و دو نامه بحاکم غرجستان:

این دو نامه یکی درباره تعلیم اوقات نماز است: که بشماره 426/52 نهج البلاغه صبحی الصالح می توانید ببینید.
نامه دوم بشماره / 50 ص / 424 همین کتاب است: که در نهج البلاغه فیض الاسلام / ص / 977 با یکی دو صفحه تفاوت نامه دیگری را هم می بینید ناسخ التواریخ نوشته است که این نامه خطاب به امرای غور است(409).
اما بعد، نماز ظهر را با مردم بگذاری گاهیکه آفتاب باندازه دیوار خوابگاه بز و گوسفند از وسط السماء بطرف زوال مایل است. و نماز عصر را با مردم بگذارید تا وقتیکه هنوز آفتاب روشن است، و زنده و بحال طی دو فرسنگ سیر مسافر باشد.
و نماز مغرب را با ایشان بگذارید گاهیکه روزه داران روزه بگشایند و حاجیان از عرفات بر می گردند، و نماز عشاء را با هم بخوانید از وقتیکه سرخی شفق از بین می رود تا گذشت یک سوم شب.
و نماز صبح را با مردم وقتی بخوانید که شخص روی رفیقش را بشناسد.
نماز را به نماز ضعیف ترین مردم بخونید، و فتنه انگیزی نکنید، و فتنه ها بر مشورید(410).

نامه دوم امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مرزبان غور و غرجستان:

از بنده خدا علی بن ابیطالب امیرالمؤمنین علیه السلام به مرزبانان مسلح، پس از ستایش خداوند متعال، و درود بر پیغمبر اکرم علیه السلام بر کارفرما سزاوار است که از نعمت فزونی یافته، و نعمتهایی که بدآنها رسیده سبب تغییر حالش بر رعیت نشود. و نعمتهائیکه خداوند بهره او گردانید ویرا ببندگان خدا نزدیکتر، به برادرانش آشناتر، و مهربانتر گرداند.
آگاه باشید حق شما بر این است که رازی را از شما نپوشم، مگر در جنگ - و کاری را بدون شور با شما انجام ندهم، مگر در حکم شرعی که امر الله است نه امر الناس و در حکم الله حق مشورتی نیست و در رسانیدن حقی که بجاست برای شما کوتاهی نکنم. حق را از محلش برای شما بتأخیر نیندازم، و بدون حق و جایگاه حقیقی نگاه ندارم - و اینکه همه شما بنزدم در حق مساوی باشید هر گاه چنین کردم، از جانب خداوند بر شما نعمت واجب تمام است و بر شما اطاعت از من واجب است که از فرمانم روی متابید، و از ره صلاح منحرف نشوید، و بسوی حق و بدست آوردن حق در کام سختی ها فرو روید...
پس از این نامه در آنچه بیان شد اگر مستقیم نباشد، از آن فرد کجر و شما بنزد من، خوارتر کسی نیست، سپس عقوبت عظیم برایش خواهد بود و آزادی و خلاصی بنزد من ندارد.
این دستور را از امرای خود بگیرید، و بدیشان بدهید که خداوند بدان کار شما را اصلاح فرماید، والسلام(411).
مؤلف نناتوان گوید ازین دو نامه بر می آید: که مخاطب آن نامه مسلمان و مورد اعتماد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده اند که بوسیله وی مردم را نصیحت فرموده است و به پیروی از وی دستور داده، چه تا، کسی مؤمن و مورد اعتماد نباشد بر مرزهایش نگمارند، و دستور نمازش ندهند.