فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

تشیع افغانستان از چه زمان است؟

دکتر ذبیح الله صفا نوشته است: غوریان و آل شنسب - علت اشتهار این دو سلسله به آل شنسب انتساب آنان به شخصی است بنام شنسب که گویند در صدر اسلام، می زیست و بر دست علی بن ابیطالب علیه السلام اسلام آورد(405).

غوریان و امرای کرت:

در کتاب طبقات سلاطین اسلام نوشته است: امرای کرت در هرات از 643 - / 791 ه از نژاد غوریانند، و ایشان که از ابتدای استیلای مغول بر ایران حکومت داشتند، چون مغول رد بضعف رفتند، در خراسان قدرت بهم رسانیدند، و تا تسخیر هرات در سال 783 / ه بدست تیمور مستقل بودند(406).

غرشستان کجاست؟

غرشستان که در این زمان بزبان اهل خراسان اغلب آنرا غور نامند و آنرا غرجستان نیز گفته اند. و آن میان غزنه و کابل و بلخ واقع است(407).