فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

لطیفه:

1- الحسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام.
الحسن بن عبیدالله بن محمدبن عبدالله ابن علی بن الحسین بن جعفر الحجة ابن عبیدالله الاعرج ابن الحسین الاصغر السید الاجل شرف الدین ببلخ.
مادر این بزرگوار و مادر برادرش حسین فاطمه دختر سید بزرگوار محمد بن عبدالله است:
صاحب کتاب گوید از قول امام حسن قطان / ره این حسن. ابن علی با حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام در ده خصلت شریک است: 1- نامش حسن است 2- پدرش علی است 3- جدش ابوطالب است 4- مادرش فاطمه است 5- پدر مادرش محمد است 6- جد مادرش عبدالله است 7- عموی جعفر است 8- برادرش حسین است 9- پسر برادرش علی است 10- کنیه اش ابو محمد است...
سپس گوید حال برادرش نیز چنین است اللطیفة الرابعة عشر ص 247 / الفخری.

اولاد حضرت موسی بن جعفر در بلخ - سمرقند - غزنه - طخارستان:

الفخاری فی الانساب ص 61 چاپ اول - قم
ضمن شمردن اعقاب حسین اصغر از اولاد امام زین العابدین علیه السلام نوشته است:
و اما حسین بن جعفر که بروایت کتاب العمدة فی الانساب ص / 231 - وارد بلخ شد، و از وی، اعقاب زیادی بماندند و اکثر پادشاهان و سادات و نقباء بوده اند.
لقب ابن حسین بن جعفر حجة(399) است از اعقابش عبید الله ابی علی محمد ابی العباس - عبدالله ابی احمد - و حسن بن ابی القاسم علی در بلخ بوده اند ابو محمد الحسن از سمرقند آمد و ابو عبدالله الحسین بن جعفر الحجة.
از اولاد حسین، کسیکه اعقاب زیادی داشت محمد ابوالحسن زاهد تنها در بلخ بود، به سکة المفتی می زیست و از دو پسر عقب بجای گذاشت.
1- ابوالقاسم علی نو دولت نقیب بلخ.
2- ابو علی عبید الله الرئیس نقیب بلخ معروف به یار خدای.
و هر دو دارای اولاد و اعقاب بسیاری بوده اند، که رئیس و نقیب و مقدم در علم، و حشمت و جاه و مال بوده اند ص 62 الفخری و اما نودولت دو فرزند داشت حسین - محمد و این محمد یک پسر و سه دختر داشت و اما حسین فرزند نودولت را فرزندی است بنام ابوالحسن محمد نقیب النقباء بلخ ملقب به نیکور وی و ده پسر داشت.
یکی از آن ده پسر سید اجل ابوالحسن طاهر است که اولاد زیادی در بلخ داشت و در بین اولاد او نقابت سادات برقرار بود ص 62 الفخری.
و از اولاد این محمد نیکور وی - در بعضی شجره نامه ها، ماه روی است م سید اجل عالم فاضل کبیر القدر:
عظیم المنزلة یکی از اعیان مبرز شمس الدین ابی جعفر نقیب بلخ فرزند طاهر است.
و از علائم اتقان فضلش همین بس که مولانا افضل العالم ادام الله ظلاله منظور نویسنده فخر رازی است که معلم و استاد مؤلف الفخری بوده است و کتاب تفسیر کبیر رازی را بر آن سید بزرگوار می خوانده؛ با اینکه جمعی از افاضل حضور داشته اند جز بقرائت علاء الملک محمد بن نظام الدین راضی نمی گشته است و در علو شأن این سید بزرگوار همین بس که:
مولانا افضل العالم اعزه الله و نصره فخر رازی از بین تمام سادات گرامی و مکرم وی را انتخاب کرده است، و برای این سید بزرگوار ویژگیهایی است که فضائلی که من بعضی از آن را در کتاب خود موسوم به حضیرة القدس آورده ام خداوند اتمام این کتب را برایم آسان کند. ص / 63 / الفخری.
و پسر عم این بزرگوار سید اجل ضیاء الدین ابوالحسین طاهربن سید اجل تاج الدین حسن نقیب بلخ است فرزند ابی جعفربن طاهربن محمد نیکو روی و این بزرگوار هم اکنون ایام مؤلف الفخری از نقبای بلخ است.
و اما عبید الله ملقب به یار خدای شش فرزند دارد:
1- ابوالحسن محم العالم الشاعر المعروف بشرف السیادة البلخی صاحب دیوان مشهور و دارای اولاد است.
2- نعمة ابو ابراهیم است که دو پسر دارد محمدبن نعمة ابوالمعالی فقیه مصنف کتاب بیان الادیان بزبان فارسی وی دارای سه فرزند پسر است:
3- علی ابوالمحاسن نقیب مرو است بعد از سید اجل ابی القاسم موسوی و دارای یک فرزند است.
4- علی ابو طاهرین یار خدای نقیب النقباء به غزنه ملقب به تاج الشرف و فرزندانش عبدالله ندیم سلطان و یا نقیب در غزنه هستند.
5- و محمد ابوالقاسم نقیب در غزنه ص 63 الفخری.
6- حسن ابوطالب دو فرزند دارد اول علی، ابوالحسن، فقیهی فاضل است و جعفر ابوالقاسم یک پسر دارد، و این علی ابن ابی طالب(400) یار خدای دو فرزند دارد 1- حسن ابو محمد عالم محدث و 2- حسین ابو عبد الله که مادر هر دو فاطمه دختر سید محمدبن عبدالله است و فرزند این حسین ابو عبد الله بنام علی بن الحسین نقیب طخارستان است(401). ص 64 - الفخری
و اما حسین تاج الدین یک پسر دارد که نامش علی غغ است نقیب طخارستان است ص 153 الشجرة المبارکة فخر رازی.
اخیراً کتاب سلسلة الابریز بالسند العزیز درباره چهل حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشر یافت 1413 / قم این کتاب از ابو محمد حسن بن علی بن ابیطالب بلخی است که سلسله نسبش بعد از دوازده نسل به امام زین العابدین علیه السلام می رسد در ص 56 همین کتاب: فرزند علی بن ابی طالب است که مزارش در بلخ معروف به مزار امیرالمؤمنین علی است و این اشتباه از اشتراک اسم نشأت گرفته است(402).
و اما اسماعیل بن موسی علیه السلام را پسر بوده به نام موسی و عقب از او پسر او جعفر است و بنو ابی العساف بنو الوراق از نسل وی اند.
اما اسحق بن موسی علیه السلام را امیر می خواندند، عقب او سه پسر است عباس.
و اسحق ملهوس پسر اوست و بنوالملهوس از فرزندان او هستند.
و محمد و اولاد او در بلخ و طخارستان می باشند و اندک هستند.
و حسن بن اسحق ابو جعفر صورانی از اولاد اوست و بنو الوارث از نسل صورانی هستند ص 62 ناسخ / ج / 3 / طبع / رحلی قدیم - حالات موسی بن جعفر علیه السلام.

برخی از مزارهای سادات و امام زاده ها در افغانستان:

1- علاوه بر مزار منسوب به ام علی بن ابی طالب علیه السلام که در صفحه قبل گفتیم از اولاد دوازدهم امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. در شهر مزار شریف که احتیاج به تعریف و توصیف ندارد، باکثرت زوار از فریقین مسلمان، و بقعه و بارگاه مجلل، و مفصل و عظیم و از لحاظ تجلی هنرهای شرقی، و مذهبی، در سطح بسیار عالی، که تا قبل از حوادث ناگواریکه بدست کمونیست ها بوقوع پیوست.
نقش و نشان و آرم کشور پادشاهی افغانستان محراب و منبر همان مزار شریف بود، که منسوب به مولی متقیان علیه السلام است.
والبته میدانیم که قبر امام علیه السلام در نجف اشرف است که مورد قبول ائمه طاهرین علیه السلام و عامه شیعه بوده است و هست.
2- مزار جناب قاسم بن امام جعفر صادق علیه السلام که از طرف پدر بزرگوارش در هرات مأمور تبلیغ دین اسلام بوده است و همانجا وفات یافته، و مدفون شده است.
منتخب التواریخ / چاپ وزیری سربی / 155
3- محمد صاحب نفس زکیه که شش فرزند داشت پسر بزرگش عبدالله ملقب به اشتر که بعد از قتل پدر به اراضی کابل رفت، و عاقبت کشته شد، و سرش را برای منصور، دوانقی آوردند.
4- جناب سید علی بن سید عبدالله شاه هراتی - بن مهلب ابن سید محمد ابن سیدیحیی، بن ادریس، از جانب صاحب مصر به غزنین رفت از طریق نیشابور، به عداوت مذهبی، ویرا بنزد: سلطان محمود غزنوی بردند و بحکم علماء وقت اهل سنت وی را کشتند.
منتخب التواریخ / 158
5- سید علی بن سید حمزة بن سید علی بن سید حمزة بن امام موسی الکاظم علیه السلام در بلخ مدفون است.
جامع الانساب / 45 / ط / قدیم
6- سید محمد بن سید حسن بن اسحق بن حسین بن امام موسی الکاظم علیه السلام در ییلاق بلخ مدفون است جامع الانساب طبع قدیم / ص 50
7- قبر حضرت یحیی بن زیدبن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام در جوزجان - بلخ است که آن زمان جزو خراسان بزرگ بحساب می آمده است. و شاعر مداح اهل بیت دعبل بن علی بن رزین خزاعی / ره در قصیده تائیه خود حضور امام علی بن موسی الرضا علیه السلام خواند.

و أخری بارض الجوزجان محلها - و قبر بیا خمری لدی الغربات

مصرع اول شعر اشارتی است بقل یحیی بن زید، که بعد از شهادت پدرش زید خروج کرد و در زمان ولید پلید:
از حکام بنی امیه ویرا در جوزجان شهید کردند، و بر دار کشیدند، و همچنان بر دار بود، تا مسلم مروزی او را از دار بزیر آورد، و دفن کرد و مصراع دوم اشارتست بقتل ابراهیم پسر عبدالله بن الحسین که بعد از کشته شدن برادرش محمد گریخت و بعراق رفت و در آنجا خروج و مدتها حکومت کرد و عاقبت در باخمری که در شانزده فرسخی کوفه است کشته شد و در آنجا مدفون شد(403).
علاوه بر این ها مزارت فراوانی از سادات در نقاط مختلف افغانستان و سلسله کوههای کشمیر پراکنده است که اهالی بومی می دانند با بقعه و بارگاه و زوار و ما بطور تفصیل نیاوردیم، و این سخن را برای کتاب کوثر ما نهادیم درباره سادات و مزارات افغانستان و سایر نقاط از آل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خوانندگان محترم را بدان واگذاردیم. م