فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

برخی از اولاد امام موسی کاظم علیه السلام در افغانستان:

هرات - کابل - بلخ - بخارا:

علامه نسابه سید عزیز الدین ابی طالب اسماعیل بن الحسین بن محمدبن الحسین بن احمد المروزی در کتاب الفخری - مطبوع - سال 1409 چاپ اول مکتبة آیه الله مرعشی / قم چند نفر را نام برده است.

بلخ:

1- از اولاد ابراهیم بن موسی علیه السلام:
و اما علی زنبوری فرزند موسی دوم اعقاب و اولاد دارد به دینور - و بغداد و بلخ از دو مرد، حسن و حسین که ما در این دو افطسیه بود - ص 12 - الفخری فی النسب چاپ اول ط / قم.
2- بلخ - ذیل بیان اولاد اسماعیل بن موسی کاظم علیه السلام گوید:
موسی محدث چهار فرزند دارای اولاد دارد که جسین به دمشق و اسماعیل به مدینه و جعفر به بصره بوده است و در مصر، وفات یافته و اولادش در مصرند و محمد در مدینه است.
و برخی از اهالی بلخ خود را از جهت علی بن موسی منتسبم می دانند صاحب کتاب در این باره متوقف است ص 16 - الفخری.
3- بلخ - در اولاد اسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام نوشته است:
اولاد اسحاق از چهار فرزند است عباس مهلوس در کوفه - و حسین صورانی - و اما محمد و اولادش در بلخ است و علی نیز ص 18 - الفخری.
4- بلخ - محمدبن اسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام اولادش منتهی می شود به ابی الحسن موسی - و ابی القاسم علی - و موسی سه فرزند داشته که اولاد برخی از ایشان در بلخ است.
5- بلخ - و در صفحه 20 - ذیل اولاد حمزة بن موسی الکاظم علیه السلام آورده است.