فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

توپ خلافت را پاس دهید:

و ابوسفیان پدر معاویه و جد یزید مسلمان است که طبری نوشته است ج 8: 158 حوادث سال 284 و الاستیعاب در حاشیه الاصابة ج 4، 87 چون خلافت به عثمان رسید ابوسفیان وارد شد بر او و گفت: بعد از ابوبکر و عمر و خلافت بدست تو افتاده اکنون مراقب باش، توپ خلافت را به تناوب به دست هم بدهید و نگذارید خلافت از دست دودمان بنی امیه خارج شود و این پادشاهی است و بهشت و دوزخی وجود ندارد. فقال قد صارت الیک بعدتیم و عدی فأدر کاالکرة و اجعل اوتادها بنی امیة غانما هو الملک و لا ادری ماجنة و لا نار آخرین گفتارها ج 5، ص 320.
تفصی این قضیه را در شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید ذیل خطبه شقشقیة بخوانید.

77- شیعه می پرسد:

اگر فرض کنیم ابوطالب مسلمان نبوده برای مسلمانان امروز چه سودی دارد؟ و اگر مسلمان باشد، چه زیانی بر جامعه امروز اسلامی دارد؟
شیعه می گوید: فرض بی ایمانی ابو طالب باطل است خلاف حق است و از مسلمانان مخالفت با حقیقت برازنده نیست، صحیح نیست - مسئولیت دارد...
زیرا با موازین دین موافق نیست اسلام دین حق است طرفدار حق است مروج و مبلغ حق است و راهی بسوی حق است و می خواهد پیروانش را بحق مطلق و مطلق حق برساند.
و اگر ما مثلاً از ایمان ابوطالب دفاع می کنیم، نظر شخصی با احدی نداریم. ما از حق دفاع می کنیم و اگر عقیدت شرک ابوطالب را بپذیریم، با موازین اسلام که باید مروج و مبلغ آن باشیم مخالفت کرده ایم:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللله و قولوا قولاً سدیداً یصلح لکم اعمالکم و یغفرلکم ذنوبکم.
از ابوطالب علی و یازده امام علیه السلام باقی مانده است گوینده او مسلمان نیست اما از ابوسفیان معاویه و یزید و سلسله بنی امیه باقی مانده است، گویند وی مسلمان است این است نظر و انصاف وهابیان.

درباره اسلام ابوطالب:

شیخ عبدالجلیل رازی درباره اسلام ابوطالب به
پاسخ خواجه ناصبی زمان خود گفته است:
آنچه عمر کرده یکی از آن علی کجا کرده است؟ چنین نوشته:
راست می گوید علی را در اسلام منزلت کجا بوده است: از روز اول که سید انبیاء از مادر بماند آن نه پدرعلی بود که او را پناه خود گرفت و تربیت کرد و بروز دعوت شر کفار از وی کفایت کرد و بنفس و مال و جان او را نصرت کرد و بروز دعوت شر کفار از وی کفایت کرد و بنفس و مال و جان و او را نصرت کرد و بروز دعوت شر کفار از وی کفایت کرد و بنفس و مال و جان او را نصرت کرد و این همه نه ابوطالب کرد که پدر علی بود و نه فاطمه بنت اسد کرد که مادر علی علیه السلام بود و روز نکاح خدیجه خطبه رسول صلی الله علیه و آله و سلم نه ابوطالب خواند که الحمد الله الذی جعلنا من نسل ابراهیم و ذریة اسماعیل اگر چه افر بود بزعم مصنف لیکن خدای را حمد می کرد و حمد خدای موقوف است بر معرفت.
روز اول که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در حضور بنی هاشم و قریش برخاست و گفت یا بنی هاشم و یا بنی عبدالمطلب ادعوکم الی کلمتین خفیفتین علی اللسان ثقیلتین فی المیزان الی آخره اول کسیکه برخاست و قبول کرد از آن جمع چهل گانه علی بود و سبقت در اسلام نه علی را بود؟