فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

61- شیعه می پرسد:

سلطان محمود که بر مقام بلند فردوسی، ادب را رعایت نکرد مگر غزنوی نبود؟ آیا غزنین در آن روزگار جزو ایران بزرگ نبود؟ مگر زبان غزنویان فارسی نیست اگر محمود غزنوی خود ترک بود و ایرانی نبود، آخر سلطان ایرانیان بود، وی اگر سلطان ایران نبود، و از زبان فارسی خبری نداشت پس چرا فردوسی شهنامه بدان بزرگی را بفارسی، در هفت مجلد، بدرگاه کسی برد که آن را، نفهمد؛ آخر این چگونه قضاوت است...؟ شما که ملاک و میزان ایرانی بودن را زبان فارسی میدانید، نه اعتقاد مذهبی - آخر هشت تن شاعر نامور فارسی زبان بدربار محمود غزنوی ترک چه میکردند(336)؟
آری پادشاهان ایران زمین، بر حکیم و شاعر متفکر ایرانی، و سخن سرای زنده کننده عجم ستم کرد، با اینکه گفته بود:

بسی رنج بردم بدین سال سی - عجم زنده کردم بدینم پارسی

کسانی که: شهد دین و حلاوت مذهب و اعتقاد درست را نچشیده اند، هنوز نمیدانند که مردم ایران بمذهب امام صادق علیه السلام که از سوی پدر و مادر عرب خالص است گرویده اند، نه بمذهب نعمان بن ثابت بو حنیفه ای که ایرانی است. اگر نمی دانید، بدانید پیش از آن سلیمان ایرانی، پارسی، به پیامبر عرب خالص گروید، نه به زردشت فارسی، ایرانی، و هم اکنون اکثریت شصت ملیون مردم فارسی زبان ایرانی مسلمان، اکثر عباداتشان بزبان عربی است مگر نمی بینید؟ ای بزرگواران حساب دین و مذهب حساب دیگری است؟
در زمان پیامبر و علی علیه السلام: سلمان فارسی، میثم، و زازان فارسی ایرانی به اسلام گرویدند و دست از دامن ولایت علی علیه السلام نکشیدند.
اما در کتاب پیرامون تاریخ بیهقی ج 2 / ص 749 بتصحیح سعید نفیسی هجونامه محمود مفصل تر ثبت است که تلخیص از آن بعمل آمده است.

ایا شاه محمد کشور گشای - ز کس گر نترسی بترس از خدای
که بی دین و بی کیش خوانی مرا - منم شیر نر میش خوانی مرا
مرا سهم دادیکه در پای پیل - تنت را بسازم چو دریای نیل
نترسم که دارم ز روشندلی - بدل مهر آل نبی و ولی
برین زادم و هم برین بگذرم - ثنا گوی پیغمبر و حیدرم
منم بنده هر دو تا رستخیز - اگر شه کند پیکرم ریز ریز
بنام نبی و علی گفته ام - گهرهای معنی بسی سفته ام
گرم گشت تیره بر شاه گنج - بعقبی شد آباد گنجم به رنج
بنزد خداوند جان آفرین - بسی میبرم زین جهان آفرین
شفیعم محمد، امامم علی است - بهر دو جهانم وفی و ولی است
مگر دوست داری تو آل رسول - که دینت فتد بر محل قبول
خدایا توئی داور دستگیر - ببخشای تقصیر این مرد پیر
روان کن مرا در مقام رضا - فرود آر در حضرت مصطفی(337)

بلای عظیم بر شیعه:

شهرستانی ئر ملل و نحل نوشته است محمود غزنوی گویا کرامی بوده است بل قطعاً و یکی از مردم خراسان موسوم به عبدالله بن کرام بزهد ریائی، و حیله و تزویر و جمعی کثیر را تابع مذهب خود گردانید، و از جمله اتباع او یکی سلطان محمود که بلای عظیمی شد برای شیعه و اهل کلام(338).

ز دم شمشیر گذشتند و کتابخانه ها سوخت:

به علت تعصب شدید محمود گروه کثیری از اسماعیلیه در ماورآءالنهر، و خراسان و ری، کشته شدند و یاران مجدالدوله بجرم معتزلی بودن از دم شمشیر گذشتند و قسمت اعظم کتابخانه نفیس مجدالدوله طعمه آتش سلطان محمود شد(339).