فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

ای امیرالمؤمنین ای شمع دین ای ابوالحسن - ای بیک ضربت ربوده جان دشمن از بدن(332)

تشیع حکیم ابوالقاسم فردوسی:

تاریخ ایران باستان، مأخذ محکم و سند مفصل تر از شاهنامه فردوسی ندارد و هر مورخ و نویسنده ای که درباره ایران سخن گفته است از فردوسی بهره مند است. حکیم ابولقاسم فردوسی، که در عظمت فکری و بلاغت شعری، و حماسه وطنی مورد قبول همگان است در مورد مذهب تشیع خود، و ولایت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردانه و جانانه، در مقابل سلطان محمود غزنوی استاد، و خطر جان را بجان خرید و ولایت جان جانان عای علیه السلام را نفروخت... آخر نه مگر سخن فردوسی برای ایرانیان، حجت است بخوانید: شاهنامه بخط عمادالکتاب / ط / 1 / ص / 1332 - افست 1362 شمسی

مرا غمز کردند، کآن بد سخن - بمهر نبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام شد کهن
هر آنکس که در دلش بغض علیست - ازو خوارتر در جهان گو که کیست؟
منم بنده هر دو تا رستخیز - اگر شه کند، پیکرم ریز ریز
من از مهر این هر دو شه نگذرم - اگر تیغ شه بگذرد، بر سرم
نباشد بجز بی پدر دشمنش - که یزدان بسوزد بآتش تنش
منم بنده اهل بیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم - ستاینده خاک پای وصی علیه السلام
مرا سهم دادی که در پای پیل تنت را بسایم چو دریای نیل
نترسم که دارم ز روشندلی - بدل مهر جان نبی و علی علیه السلام
چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی - خداوند أمر و خداوند، نهی
که من شهر علمم علیم در است - درست این سخن گفت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است
گواهی دهم کاین سخن راز اوست - تو گوئی دو گوشم بر آواز اوست
چو باشد ترا عقل و تدبیر و رای - بنزد نبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام گیر جای
گرت زین بد آید گناه منست - چنین است و این رسم و راه من است
باین زاده ام هم بر این بگذرم - چنان دان که خاک پی حیدرم
ابا دیگران مر، مرا کار نیست - بر این در، مرا جای گفتار نیست
اگر شاه، محمود، از این بگذرد - مر او را بیک جو نسنجد خرد...
چو بر تخت شاهی نشاند خدای - نبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام را بدیگر سرای
گر از مهرشان من حمایت کنم - چو محمود را صد، حمایت کنم
بنام نبی صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام گفته ام - گهرهای معنی بسی سفته ام

59- شیعه می پرسد:

آنروزی که حکیم ابولقاسم فردوسی چنین مردانه و جانانه از عقیدت حقه شیعی خود دفاع میکرد صفویان کجا بودند...؟ که برخی امروز بگویند شیعه را صفویه بوجود آورده است...