فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

یا معرفة الله شیعی...؟

عرفان و شیعه:

در زمان تحریر سطور این کتاب عرفان دو قسم است:

عارف حقیقی نه صوفی:

کسی است که در پی تحصیل معرفت خدای تعالی جل جلاله بحد قدرت بشری است و در حال انجام عبادات صحیح شرعی خالص از شک و ریب و ریا فقط برای خدا از عموم واجبات و مستحبات و پرهیز از محرمات و مکروهات بقدر طاقت آدمی، و سعی در انجام صدقات و خیرات بمردم و بیادگار گذاشتن باقیات الصالحات بقدر امکان انسانی، و کوچک و بی ارزش دانستن دنیا و آن چه در آنست در مقابل رضای خدا و عدم توجه به خود، و اندک شمردن اعمال خویش و پیوسته بیاد خدا بودن، و بحقیقت و واقعیت متواضع بودن و توقع از احدی نداشتن، و خیر همه مخلوق خدا را بحسب ارزش آنها خواستن و همگان را از لحاظ معنی و قرب الی الله به راستی و حقیقت از خود بهتر دانستن، و بحد میسور از زرق و زینت فریبنده دنیوی، دوری گزیدن: و دوستان: و دشمنان و نیکان و بدان را شناختی، یعنی دردها و درمان دنیا و اهل دنیا را بخوبی شناختن و فریبشان نخوردن و آخرت و عالم معنوی و حقیقت را شناختن و قدرتشان را دانستن و بچیزی عوض نکردن، و ساده و بی پیرانه و بی ادعا و بدون کبر و ریا و عادی و معمولی بسر بردن و بهیچ صورت احدی را نفریفتن، و هیچگاه بر کسی ستم نکردن، و بپیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر همه دعای خیر کردن و به همه مهربان بودن و سر از اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم برنتافتن، و از طریق مستقیم شرع مبین اسلام، کنار نرفتن و بجز پیروی از قرآن کریم و ائمه اطهار علیه السلام سرمشق، و پیشوائی برای خود نخواستن، و نپندیدن، و پیوسته بذکر خدا بودن، و خدا را در نظر داشتن و تا دم مرگ بشوق لقای رحمت خداوندی مرگ را پذیرفتن، و جان بجان آفرین تسلیم کردن، و بدون هیچگونه پیرایه و اصطلاح و نشان و عنوان بخود بستن و پیوستن: و در همه این احوال از معصومین پیروی کردن.
این همان معرفة الله است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیه السلام و یاران و شاگردان خوب و باوفایشان و مؤمنین حقیقی از علماء و فقها و حکما و زهاد و عباد و عرفاء حقیقی، بر حسب استعداد خود داشته، و خواهند داشت، و روایات بسیار در فضیلت اینگونه معرفة الله رسیده است و بزرگان شیعه چنان بوده اند(251) و ما جنین کسی را عارف و در مسیر عارفان شیعی میدانیم و مقام عارف را یکی از مقامات دهگانه سیر الی الله میشناسیم که به صد منزل نیز تقسیم شده است.