فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

46- شیعه می پرسد:

گیرم روایات شأن نزول آیت مباهله، از طریق احادیث شیعه رسیده باشد، آیا رواة باید همه یهودی زاده باشد و همه از قبیل ابو هریره ها و از کعب الاحبارها، و وهب بن منبه ها و یامن بن یامبن ها، باشند، تا قابل استناد باشند...؟
آیا روایات منتهی بامام باقر و امام صادق و امام کاظم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مستند، نیستند...؟ فرزندان پیامبر علیه السلام که مبدلول.
آیات قرآن برگرزیده و خالص ترین بندگان پروردگاند، آیا با قرآن آشنا نیستند..؟
مگر نه قرآن گوید: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا / 32 / فاطر(242).
بر فرض غلط، که وارثان کتاب را عباد بدانید،، نه مصطفای عباد آیا آل رسول از عباد هم نیستند...؟

47- شیعه می پرسد:

آیا خلفاء پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معصوم هستند یا جایز الخطاء اگر بگویند باید معصوم باشند، همان عقیدت شیعه است و هوالمطلوب و اگر خطا را در آنان جایز بدانند، در این صورت اگر شیعه از زبان حقایق و وقایع تاریخی گذشته، بگویند خطائی رخ داده است: چرا نمی پردازند...؟

چرابا چشم پوشی از خطای خطاکاران اصرار بر خطا کردن دارند...؟
آخر خطا را، خطا بگویند، و خطاکار را خطاکار، تا دلها میل به خطا نکنند و فضیلت را فضیلت بگویند، تا دل و جان مردم بفضیلت راغب گردند.

48- شیعه می پرسد:

کسانی که شب و روز دم از صحابه میزنید، که نام آل رسول را نبرند، در صورتیکه پیامبر اکرم عترت را معلم قرآن قرار داد و معین فرمود(243) نه چیزی دیگر و کسی دیگر را آیا احترام صحابه بواسطه وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، یا احترام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از برکت وجود صحابه...؟
اگر احترام صحابه بواسطه انتساب به پیامبر است که بید چنین باشد:
برخی ازین صحابه بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض کرده اند(244) اگر جانب صحابه را بگیرند رعایت اترام و عصمت رسول الله علیه السلام انجام نگرفته و اگر جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را بگیرند(245) پس چرا بر این معترضین بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اعتراض نمی کنند(246).