فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

برگشت فدک نوبت...؟

منتصر عباسی، بر خلاف پدر، در عدل و احسان را باز کرد، و با علویین بوجه احسن معاشرت نمود، و فدک را باولاد حسنین سلام الله علیهما رد فرمود و مردم را بزیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام تحریص نمود، و از کلمات منتصر است بخدا قسم خداوند اهل باطل را عزیز نکرده است و نمیکند گرچه ماه از جبینش برآید و صاحب حق را ذلیل نکرده و نخواهد کرد گرچه تمام عالم بر علیه وی بکوشند و خرج کنند(204).

بر آل محمد علیه السلام چه کردند...؟

آنچه بر آل رسول و دوستان ایشان از دست اعدای حق رسیده، بزبان و قلم، و احصاء و عدد نم آید، و فقط اسرع الحاسبین میداند و بس و همو، که احکم الحاکمین و اعدل العادلین است باید قضاوت کند و بس، اما جهت نمونه چند قلم از لطف و عنایات برادران اهل سنت بشیعه جهت ثبت و درج، در تاریخ آمد:
1- ابوالفرج اصفهانی ضمن شرح حال متوکل عباسی نوشت 7ه است:
متوکل پیش از خلافت عادت داشت که بوقت مستی زنان خواننده برایش بخوانند، و برقصند.
و پس از رسیدن بخلافت پی زن خواننده ای فرستاد، وی نبود و پس از تحقیق امعلوم شد به کربلاء بزیارت قبر امام حسین علیه السلام رفته است، متوکل دستور داد تا قبر امام حسین علیه السلام و تمام آثار آن را خراب کنند، تا کسی بزیارت نرود، اطراف قبر مطهر را تا دویست جریب خراب کردند و بنزدیک قبر رسیدند، کسی پیش نرفت...

متوکل عباسی نوه هارون، بعقیده برادران اسلامی، خلیفة المسلمین

قومی از یهود را احضار کرد، ایشان قبر امام حسین علیه السلام را خراب کردند، و باطرافش آب بستند، و بفاصله هر یک میل پست نگهبان گذاشتند، تا کسی بزیارت امام حسین علیه السلام نرود، و اگر کسی بدست می آمد که قصد زیارت داشته، او را گرفته بنزد متوکل میفرستادند...