فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

آبادی قبر امام حسین علیه السلام:

منتصر خلیفه که دعوی تشیع کردی، و الداعی محمدبن زید، در طبرستان، جهت آن مال فرستاد، و عمارت مشهد فرمود.و امیرالمؤمنین معز الدولة آل بویه مشهد مبارک حضرت امیز علیه السلام را در نجف اشراف مشهد حضرت سید الشهداء علیه السلام را در کربلاء و مشهد حضرت موسی و جواد را علیه السلام در کاظمین، و مشهد حضرت عسکری را در سر من رأی عمارت بسیار فرمود. و بر در حرم مطهر حضر أمیر علیهم السلام نم خود را نوشت و در آنجا ثبت کرد: و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید(199) و ناصر(200) خلیفه و پسرش مستنصر امامی بوده اند(201) اما بباید دانست که نخستین کسیکه:

قبر مطهر حضرت أمیر علیه السلام را آباد ساخت:

عضدالدوله است که قبر را ظاهر ساخت و عمارت و قبه برای آن ساخت. واز آثار عضد الدوله در فارس بند .میر بر رودخانه کربال تالاب استخر است که بمثل گفته اند کوهی را در دریا و دریائی را بر کوه گذاشت(202)....
عضد الدوله پس از فتح و غلبه بر اعداء بسال 367 هج وارد بغداد گردید، و در این سفر با شریف ابو احمد نقیب والد شریفین سید مرتضی، و سید رضی مصاحب بود و خرابیهائی که در چندین سال بر بغداد وارد آمده بود تعمیر کرد، و و بقاع خیر احداث کرد و بر طایفه فقهاء،. و متکلمین، و مفسرین و نحویین، و شعراء و نسابین، و اطباء و اهل حساب، و مهندسی، وظیفه مقرر داشت(203).

برگشت فدک نوبت...؟

منتصر عباسی، بر خلاف پدر، در عدل و احسان را باز کرد، و با علویین بوجه احسن معاشرت نمود، و فدک را باولاد حسنین سلام الله علیهما رد فرمود و مردم را بزیارت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت سید الشهداء امام حسین علیه السلام تحریص نمود، و از کلمات منتصر است بخدا قسم خداوند اهل باطل را عزیز نکرده است و نمیکند گرچه ماه از جبینش برآید و صاحب حق را ذلیل نکرده و نخواهد کرد گرچه تمام عالم بر علیه وی بکوشند و خرج کنند(204).