فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

12- چه ستم ها که بر شیعه نرفته و نمیرود!؟

خواننده محترم ببینید درباره پیدایش شیعه یعنی پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عترت اطهار وی چه گفته و هنوز چه می گویند...؟
1- شاید ابوذر غفاری یا مالک اشتر مقام وصایت علی را از جانب خود ساخته اند(169).
2- از جانب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در باب مسئله جانشینی و خلافت و امامت حدیثی وارد نشده ت و اشاراتی بعمل نیامده است(170).
3- شیعه بر اثر تجزیه طلبی و استقلال خواهی ایرانیان، در برابر خلفای عرب بوجود آمده است(171).
4- اسم این طریقه تشیع بوده یا رفض؟ که پیروانش رافضه باشند(172).
5- شیعه در صفویه برای وصول بمقام سلطنت خود بوجود آوردند(173).
6- تشیع را عبدالله بن سبا یهودی بنیان نهاده، و در زمان عثمان در جزیرة العرب بوجود آمد(174).
7- تشیع وسیله و نامی است که هر که خواسته با اسلام و مسلمین بجنگد، در پوست شیعه درآمده بنابراین زردشتی - مزدکی - یعودی - مسیحی - و مشرکین بصورت شیعه بر اسلام تاخته اند...؟!
8- تشیع از زمان جنگ امام علی علیه السلام و معاویه بوجود آمد.
9- تشیع از آن روز که امام علیه السلام حکم خود را میخواست و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته بود و از روزی که بین امام حسن و معاویه درگیری شد، و از روزی که امام حسین بریزید خروج کرد، و در راه مطالبه حکم...؟ شهید شد بوجود آمد.
در صورتی که در آغاز کتاب پیدایش شیعه را از قرآن و سنت و تاریخ و عقل و علم نوشتیم و شما خواندید...
اینها نمونه هائی است از نسبتهای ناروا، دروغ، بهتان، ستم، تهمت، ظلم، که از آغاز، تاکنون، بر پیروان اهلبیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روا داشته اند: و هم اکنون با شدت بیشتری، افزون برگذشته، روا میدارند...

25- شیعه می پرسد:

شما مسلمانان غیر شیعه، در طول تاریخ اسلام، از صدر تا بامروز، آیا در آموختن مسائل دین از فروع و اصول، استاد - معلم راوی، فقیه، محدث، مفسر واعظ، نداشته آیا هم اکنون برخی از شما حتی شیخ، و پیر و مرشد، و قطب و مراد، ندارید...؟
آیا این اساتید را که از اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم و تابعین و... در هر زمان انتخاب کرده اید... شما مسلمانید و اهل سنت و اهل هدایت و اهل بهشت...
امیرالمومنین شیعه که جهت آموختن، و آموزش اصول و فروع دین، و فهم قرآن کریم و آیات خداوندی، و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رجوع کرده و میکند... آیا چنین:

جرم بزرگی...

انجام داده که قابل بخشش نیست، و سزاوار این گونه نسبتها شده، و این گونه مجازاتها را میسازد...؟
امام موفق بخشش نیشابوری که از متعصبان مذهب شافعی بود خواجه نظام الملک را به خدمت طغرل برد، تا بکار دبیری، مشغول گردد.
وی امر کرده بود تا در مساجد، رافضیان شیعه و اشاعره را لعن گویند. چون نظام الملک به وزارت رسید، لعن رافضیان را بر منابر، همچنان جایز شمرد. لیکن برای خوشنودی چند تن، از فقهای مشهور سنی چون القشیری صاحب رساله معروف در احوال صوفیه، و ابوالمعالی، جوینی لعن اشاعره را منع کرد(175).