فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

الملک والدین توأمان:

در قلع و قمع مخالفان، مهما امکن باید سعی نمود امر بمعروف و نهی از منکر که از اصول دین اند شعار و دثار خود باید ساخت تا در روز قیامت، نزد جد بزرگوار خود شرمنده، و سرافکنده نگردید.
من جز به عزلت و گوشه، و کلبه فقر، چیزی دیگر اختیار نمی کنم، و شما را تا مادام که بر طریق مستقیم سلوک کنید، در اوقات صلوات به دعای خیر یاد می آورم، و استعانت و توفیق از حضرت واهب العطایا مسألت می نمایم(167).

از برکت سادات زرتشتیان مسلمان شدند

تاریخ رویان ضمن شرح حال سید جلیل داعی الصغیر نوشته است از اهالی گیلان و دیلمان خلق بسیار بر او بیعت کردند، و از طریق زردشتی به دین محمدی، از انفاس متبرکه او نقل کردند و مذهب او اختیار کردند و مردمان زیادی دور او جمع شدند و در سنه دویست و هشتاد و هفت خروج کرد و با خلقی انبوه رو به آمل نهاد(168).
میر قوام الدین بن سید صادق مشهور به میر بزرگ بسال 781 / ق و وفات کرده و مشهدش در آمل مازندران مزاری است ساطع الانوار که در عهد صفویه بارگاهشان با اهتمام تمام پرداخته و قبه ای عظیم بر آن افراخته شده است ص 501 / ج 2 / فواید الرضویة.
قبل از تسلط سید قوام الدین بر طبرستان مدت شصت و شش سال طبریتان در دست سادات بود: از تاریخ دویست و پنجاه ق که داعی کبیر بود تا زمان داعی حسن بن قاسم که داعی صغیر می گویند بتاریخ سیصد و شانزده 316 ه ق: برین موجب: داعی کبیر حسن بن زید بیست سال داعی محمد بن زید بیست سال داعی محمد بن زید هفده سال، داعی الی الحق ناصر الکبیر هفده سال داعی حسن بن قاسم داعی صغیر دوازده سال پس از آن خروج سید ابیض سید ابو جعفر الثائر بالله... تاریخ طبرستان / 165.

12- چه ستم ها که بر شیعه نرفته و نمیرود!؟

خواننده محترم ببینید درباره پیدایش شیعه یعنی پیروان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و عترت اطهار وی چه گفته و هنوز چه می گویند...؟
1- شاید ابوذر غفاری یا مالک اشتر مقام وصایت علی را از جانب خود ساخته اند(169).
2- از جانب پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در باب مسئله جانشینی و خلافت و امامت حدیثی وارد نشده ت و اشاراتی بعمل نیامده است(170).
3- شیعه بر اثر تجزیه طلبی و استقلال خواهی ایرانیان، در برابر خلفای عرب بوجود آمده است(171).
4- اسم این طریقه تشیع بوده یا رفض؟ که پیروانش رافضه باشند(172).
5- شیعه در صفویه برای وصول بمقام سلطنت خود بوجود آوردند(173).
6- تشیع را عبدالله بن سبا یهودی بنیان نهاده، و در زمان عثمان در جزیرة العرب بوجود آمد(174).
7- تشیع وسیله و نامی است که هر که خواسته با اسلام و مسلمین بجنگد، در پوست شیعه درآمده بنابراین زردشتی - مزدکی - یعودی - مسیحی - و مشرکین بصورت شیعه بر اسلام تاخته اند...؟!
8- تشیع از زمان جنگ امام علی علیه السلام و معاویه بوجود آمد.
9- تشیع از آن روز که امام علیه السلام حکم خود را میخواست و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته بود و از روزی که بین امام حسن و معاویه درگیری شد، و از روزی که امام حسین بریزید خروج کرد، و در راه مطالبه حکم...؟ شهید شد بوجود آمد.
در صورتی که در آغاز کتاب پیدایش شیعه را از قرآن و سنت و تاریخ و عقل و علم نوشتیم و شما خواندید...
اینها نمونه هائی است از نسبتهای ناروا، دروغ، بهتان، ستم، تهمت، ظلم، که از آغاز، تاکنون، بر پیروان اهلبیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم روا داشته اند: و هم اکنون با شدت بیشتری، افزون برگذشته، روا میدارند...