فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

7- شیعه می پرسد:

آخر چگونه می توان نسبت بأصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بد گفت در صورتیکه شیعه اعتقاد تشیع خود را از جمله و عده ای از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته است هر که از اهل خبر و بصیرت است و از کتابهای اسد الغابة - و الاستیعاب - و الاصابة خبری دارد میداند که تعدادی از اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم شیعه بوده اند، و شیعه امامیه در عقیدت خود بدیشان اقتدآء کرده اند.
تنها علامه خبیر، سید شرف الدین در کتاب الفصول المهمة فهرستی بزرگ و طولانی از اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بترتیب الفبآء از الف - تا یآء آورده است که شیعه بوده اند.
و در هر حرفی تعداد فراوان از اصحاب رسول الله را نام برده است که تنها در حرف الف بیشتر از ده نفر را با نام و نشان و شخصیت مشخص فرموده اند.
و در حروف ب - ج - ح - خ - ز - س - ش - ع - م - ی در هر یک تعدادی از اصحاب را با نام و نشان نام برده اند که شیعه علی بوده اند. و حتی اگر تعدادی حدیث از طریق هر یک از اینان روایت شده است متن آن حدیث را نیز ذکر فرموده اند.
فصول المهمة چاپ چهارم / نجف الاشرف / ص / 190
و اما از سوئی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مانند دیگران انسان بوده اند نه ملک، و انسانها، هیچگاه در یک حد و اندازه نبوده و نیستند و نخواهند بود نه در جسم و نه در روح و نه در عقل و نه در ایمان خلق الانسان من تفاوت - و لایزالون مختلفین لهذا شیعه در این مسئله نیز حد وسط را اختیار کرده است(81).
اینها نمونه ای چند از آیات قرآن کریم فقط از چهار سوره، نه از 114 سوره که قرآن کریم از اعراب اهل مدینه نام میبرد، که نگویند اعراب بادیه منظور است.
کدام یک ازین آیات نظر باصحاب ندارد؟ در قرآن هم مدح اصحاب است و هم درجات اصحاب با شرط ثم لم یر تابوا و هم قدح اصحاب، آیا میتوان اینهمه آیات را که ما نمونه نشان داده ایم نه همه آیات را نادیده گرفت؟ و برای بفراموشی دادن حق مسلم اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فضایل بیشمار مولای متقیان علی علیه السلام تمامی اصحاب را بدون هیچ شرطی معصوم و مبری و مهدی و هادی دانست؟ اگر چنین است با این آیات چه کنیم...؟
اصحاب و اعراب؟ یا خدا و رسول؟

8- شیعه می پرسد:

اصحاب و اعراب یا حکم الله در قرآن؟ اصحاب و اعراب یا حق و حقیقت وحی الهی...؟ اصحاب و اعراب یا عدالت و انصاف ناشی از ایمان و علم و تسلیم در مقابل خدای جهان...؟ یکی را برگزینید:
دشمنان آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم در تمام حملات و مظالم خود بشیعه بر دو چیز تکیه داشته و دارند، بر شیعه اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تاخته و میتازند
1- اصحاب 2- اعراب - عربیت - عروبة - العرؤبة - العربیة یعنی عرب در مقابل عجم حال عرب هر که، و عجم هر که باشد، باشد، از ترک و فارس و کرد، و اردو، پشتو، و بنگال و سایرین.
خوب است ما از دید قرآن کریم که باید بر اینان حجت باشد و ما اختلفتم فی شی ء فحکمة الی الله ذلکم الله ربی علیه توکلت و الیه انییب 9 شوری اصحاب و عربیت را بشناسیم، و بیاری خدای بزرگ، نظر قرآن را خواهید دید.

9- شیعه می پرسد:

چرا به اسلام، و ایمان، و علم، و فضیلت و اخلاق حمید، و هدایت و تقرب بخداوند، افتخار نمیکنید؟ و مانند اعراب جاهلیت به عربیت مینازید؟انقلبتم علی اعقابکم...؟ و من ینقلب علی عقبیه فلن یضروا الله شیئاً آل عمران 144.