فهرست کتاب


شیعه می پرسد جلد 3

محب الاسلام‏

جلد اول شیعه می پرسد:

مباحث اولیه امامت، خلافت، ولایت را از دید عقل، و ادله قرآن، و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاوی است از مآخذ مقبول الطرفین در قالب یکصد و ده سؤال که پشتوانه عقلی داشته باشد.

در جلد دوم شیعه می پرسد:

با همان سبک و روش بیش از سی و دو بحث و مسئله عقیدتی مورد نیاز را که از شیعه می پرسند از دیدگاه عقل سلیم، طی یکصد و ده سؤال از دیگران پرسیده ایم.

جلد سوم شیعه می پرسد:

چند فصل از مباحث باقی مانده و سخت لازم و مورد احتیاج در شیعه شناسی با همان روش عقلی، و استدلالی که با سؤال شروع می شود(2).طی یکصد و ده سئوال آمده است برای طالبان حق و حقیقت که در جستجوی فهم درست هستند مفید افتد.
آنچه برای ما ممکن شد همین است(3) و چشم براه هرگونه نقد، تذکر، اصلاح استدراک هستیم، تا اگر توفیق خدای بزرگ یاور باشد در چاپهای بعد جبران شود.
در چاپهای قبل نمونه هائی از ترجمه انگلیسی کتاب نیز بهمین منظور عرضه شده که اهل نظر چگونگی ترجمه را ببینند، آیا صلاح هست تمام کتاب با همین ترجمه نشر یابد یا خیر؟
با اعتراف بر اینکه این اثر نه نخستین بحث و سخن از دریای ژرف بحث امامت و اعتقادات شیعی اثنی عشری است و نه آخرین آن از زمان نشر جلد اول، تاکنون تعداد بسیاری از علماء آیات عظام، و حجج اسلام و اهل فضل از، نویسندگان و اهل نظر، از طرق مختلف ابراز عنایت فرموده با تشویق، و تقدیر، و تقریظ، بزرگواری کرده اند، با عذر و تشکر از تمام آن سروران با توجه به حجم کتاب جهت نمونه انتخابی در آخر کتاب است تا نام نیکشان باقی بماند.
لله درهم و علیه اجرهم، و جزاهم عن الاسلام و اهله خیر الجزاء.
محب ااسلام موسوی - 15/3/82 تهران