با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

اهل نفاق

این اهل نفاق رنگ باخته اند - شمشیر به زیر پیرهن آخته اند
از سبز چنان جنبش سبز علوی - قرآن سر نیزه کنون ساخته اند
-

فتنه گران

یک روز پی بردن سر آمده اند - یک روز پی مقام بر آمده اند
این فتنه گران رنگ در رنگ زمان - این بار به رنگ سبز در آمده اند
سید هاشم وفایی

خورشید انقلاب

روزی که ابر فتنه و ظلمت پدید شد - موج نفاق در دل مردم شدید شد
آتش بیار معرکه گشتند کوفیان - فتنه گری مرام سپاه یزید شد
می رفت که کشتی دین در خطر افتد - نا گه شب سیاه ز نوری سپید شد
خورشید انقلاب حسینی طلوع کرد - ابر نفاق فتنه گران نا پدید شد
آمد بهار تازه تری سوی باغ عشق - دیگر خزان گلشن ایمان بعید شد
ای رهروان عزت و آزادگی حسین - بهر نجات دین محمد شهید شد
هفت آسمان نشست به سوگ و عزای او - روزی که بهر فتنه گران روز عید شد
سر داد و خم نکرد سری در بر ستم - از روی نیزه شاهد فتحی جدید شد
باید که پیروی کند از شیوه مراد - هر کس در آستان حسینی مرید شد
مهرش اگر چراغ امید همه است - نامش به قفل گلشن دل ها کلید شد
اشکی که در عزای حسینی ز دیده ریخت - تا گلشن بهشت چراغ امید شد
ای مشعل هدایت گمگشتگان عشق - درد (وفایی) از غم درون شدید شد
دست مرا بگیر که از پا فتاده ام - قلبم سیاه ماند و مویم سفید شد
سید هاشم وفایی