با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

آوای توحید

گلشن جان را بری از خار کن - دور ز دل نقشه اشرار کن
مکتب حق مکتب آزادی است - پیروی از عترت اطهار کن
خیز بردار همه با هم شویم - برای دین کوشش بسیار کن
هر که جداشد ز خدا و رسول - جدایش از زمره ابرار کن
کشور ما مهد دلیران بود - با ستم و توطئه پیکار کن
تو نمک از سفره دین خورده ای - پیروی از رهبر احرار کن
توطئه گرها همه مشغول کار - خیز برای وطنت کار کن
چند غریبانه نشستی خموش - به دشمن خیره سر اخطار کن
رهبر ما خامنه ای هست و بس - به گفته خویش تو اسرار کن
حمایت از امام خود واجب است - در همه جا این سخن اظهار کن
کرد حمایت ز علی فاطمه - گریه بر آن عصمت دادار کن
باعث قتلش در و دیوار بود - شکوه زمیخ و در و دیوار کن
بر لب شیداست مدام این پیام - پیروی از رهبر بیدار کن
رمضانعلی حاجی قربانی (شیدا)

پیام بیداری

ای جوانان همت دیگر کنید - یاری از این ملت و رهبر کنید
زندگی در سایه قرآن خوش است - یاری از اسلام و پیمبر کنید
رمضانعلی حاجی قربانی (شیدا)

مکان مقدس

بود عشق و صفا در هیئت ما - شمیم کربلا در هیئت ما
خدا امشب ز لطف بی کرانش - زده دار الشفا در هیئت ما
هر آنکس با وضو آید یقینا - شود حاجت روا در هیئت ما
بریز از دیده امشب گوهر اشک - که دارد بس بها در هیئت ما
خدا از قلب تو آگاه باشد - مرو جایی بیا در هئیت ما
مشو نامید از دریای رحمت - که بخشد حق ترا در هئیت ما
بیا آئینه دل را صفا ده - به اشک بی ریا در هیئت ما
نرفته هیچکس محروم از این در - بیای ای آشنا در هئیت ما
بگیرد دست حق دست تو امشب - شوی از غم رها در هیئت ما
بیا با اشک خود سودا کن ای دوست - گره ها را گشا در هئیت ما کند
حسین فاطمه دستت بگیرد - کند دردت دوا در هئیت ما
تو اندر محضر زهرا نشستی - بود خیر النسا در هئیت ما
کند مهدی او ما را نظاره - بود صاحب عزا در هئیت ما
ز سوز سینه کن فریاد امشب - بزن او را صدا در هئیت ما
به شیدا کن نگاهی ای حسین جان - چون نی نوا در هئیت ما

رمضانعلی حاجی قربانی (شیدا)
راه نجات خدا را بصیرت است - دل دادگان صدق و صفا را بصیرت است
هرگز مسیر و راه خطا را نمی رود - آن قافله که راهنما را بصیرت است
فرموده است رهبر فرزانه بارها - آنچه رواست ملت ما را بصیرت است
هشدار در مواقع فتنه به هر زمان - تنها ره نجات شما رابصیرت است
شیطان به روز حادثه تشکیک می کند - راه شکسته وسوسه ها را بصیرت است
آن گوهری که در گذر پست روزگار - بخشد به تو حیات بقا را بصیرت است
پیوند ما و آل علی ناگسستنی است - آری همیشه شرط وفا را بصیرت است
ما را به جز راه علی نیست رهگشا - مشکل گشای اهل ولا را بصیرت است
راه حسین جزبه بصیرت بود محال - درد آشنای کرببلا را بصیرت است
عاصی بگو هماره به غوغای فتنه ها - راه نجات مرد خدا را بصیرت است
محمد رضا عاصمی
ای دوست حریم رضوی را دریاب - آیین شریف نبوی را دریاب
آن فتنه سبز اموی را بگذار - این فتنه سبز علوی را دریاب
محمد رضا عاصمی