با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

مظهر عزت

محور وحدت ولایت هست و بس - مظهر عزت ولایت هست و بس
وحدت و عزت نیاز امت است - سنگر امت ولایت هست و بس
حاج رضا فلاح امین
آماج فتنه ها شده اکنون نظام دین - نفرین به جان فتنه گران و منافقین
بر آیه کتاب الهی نظاره کن - الفتنه اشد من القتل را ببین
الا راه پویان راه امام - ز خون شهیدان رسد این پیام
بیایید مردانه همت کنید - دفاع از حریم ولایت کنید
که دستان بیگانگان زبون - شد از آستین اجانب برون
کنون طرح دیگر بر انداختند - در این برهه قامت بر افروختند
در فتنه بار دگر باز شد - دغل کاری دشمن آغاز شد
به آیین امت جسارت شده - ز روح خدا هتک حرمت شده
امامی که ما را به عزت رساند - وطن را به اوج سعادت رساند
امامی که از جدش الحام داشت - به قلبش طپش بهر اسلام داشت
حرام است بر او اهانت شود - حرام است هتک ولایت شود
بگویید با دشمنان نظام - زهی فکر باطل زهی فکر خام
خداحافظ ملت و کشور است - بر ایران امام زمان یاور است
بود مهدی آن آیت هاشمی - نگهبان این کشور فاطمی
بیایید با خویش عهدی کنیم - در این عصر یاری ز مهدی کنیم
به جز آن امام مسیحا نفس - نجوییم امداد از هیچ کس
بیاییم در سایه رحمتش - توسل بجوییم بر حضرتش
حاج محمد نعیمی

آوای توحید

گلشن جان را بری از خار کن - دور ز دل نقشه اشرار کن
مکتب حق مکتب آزادی است - پیروی از عترت اطهار کن
خیز بردار همه با هم شویم - برای دین کوشش بسیار کن
هر که جداشد ز خدا و رسول - جدایش از زمره ابرار کن
کشور ما مهد دلیران بود - با ستم و توطئه پیکار کن
تو نمک از سفره دین خورده ای - پیروی از رهبر احرار کن
توطئه گرها همه مشغول کار - خیز برای وطنت کار کن
چند غریبانه نشستی خموش - به دشمن خیره سر اخطار کن
رهبر ما خامنه ای هست و بس - به گفته خویش تو اسرار کن
حمایت از امام خود واجب است - در همه جا این سخن اظهار کن
کرد حمایت ز علی فاطمه - گریه بر آن عصمت دادار کن
باعث قتلش در و دیوار بود - شکوه زمیخ و در و دیوار کن
بر لب شیداست مدام این پیام - پیروی از رهبر بیدار کن
رمضانعلی حاجی قربانی (شیدا)

پیام بیداری

ای جوانان همت دیگر کنید - یاری از این ملت و رهبر کنید
زندگی در سایه قرآن خوش است - یاری از اسلام و پیمبر کنید
رمضانعلی حاجی قربانی (شیدا)