با رهپویان ولایت ویژه نامه همایش شاعران آئینی با موضوع:فتنه

تهیه هیئت رزمندگان اسلام‏‏‏

سرنوشت فتنه گران

اسلام ناب راه شهیدان کربلاست - راه حسین راه علی راه انبیاست
هر روز روز جنگ حسین است با یزید - هر لحظه از گذشت زمان امتحان است
ای پیرو و طریق ولایت به هوش باش - خط یزید و خط ولایت زهم جداست
هر روز گوشه ای صف صفین می شود - تا امتحان شود چه کسی یار مرتضاست
یکدسته خود ز خون معاویه می خورند - یک قوم را علی ولی الله مقتداست
ما از علی جدا نشدیم و نمی شویم - میزان حق علی است علی نفس مصطفاست
ای لشکر معاویه های زمان به دور - ختط شما همیشه خطا بوده و خطاست
ای نهروانیان ز چه با هم یکی شدید - فردا به ذوالفقار علی فرقتان دوتاست
این رشته های سبز که بر خویش بسته اند - قرآن دشمنان علی روی نیزه هاست
نامردی معاویه با خونتان عجین - تکرار عمر و عاص همین فتنه شماست
ایمانتان درهم و دینار اجنبی - دین شما دلار اروپا و امرکاست
گیرم که با علی زمان داشتید جنگ - آتش زدن به هستی مردم کجا رواست
دیدید همچو مورچه گشتید پایمال - دیدید این محیط پر از لشکر خداست
بیهوده مثل موج نکوبید سر به سنگ - کاین امت مقام چون کوه پابه جاست
این ملت بزرگ شما را نخواستند - رایی که داده اند به غیر شما گواست
نامردها برای فرار از وطن همه - گر زن شوید مثل بنی صدرها رواست
آتش زدن به بیت خدا با شعار سبز - شرم از خدا کنید خدا را حیا کجاست
ما لب به ناسزا نگشودیم هیچگاه - هر چند تا ابد به شما ناسزا سزاست
با این همه به دامن ملت شوید باز - کاین ملت بزرگ کریم است و پارساست
چون حر کنید سوی حسین زمانه رو - تا بین خلق یکسره قامت کنید راست
پای جای پای حر بگذارید و حر شوید - میثم پی هدایتتان بر لبش دعاست
غلامرضا سازگار میثم

تقدیم به بسیجیان جان بر کف

سی سال عشق و اقتدار و استقامت - سی سال راه نور در خط امامت
سی سال سوز و شور و ایثار حسینی - سی سال در کام حوادث با خمینی
حق گفتن و سر باختن دین بسیج است - این 4 مصرع وصف آئین بسیج است
روزی که دست فتنه بیرون ز آستین شد - از سوی دشمن حمله بر قرآن و دین شد
دیدیم در سی سال حفظ دین بود دین - با یک تهاجم خصم را بردیم از بین
ما تربیت گشتیم با رزم و شهادت - کردیم بر سجاده های خون عبادت
دشمن چو دید ایثار و عشق و جنگ ما را - بگرفت با خشمش هدف فرهنگ ما را
با غرش فریاد ثارالهی ما - نابود شد در عرصه آگاهی ما
با پتک ایمان پشت دشمن را شکستیم - عهدی کز اول با خدا بستیم، بستیم
تکلیف ما فریاد ظالم سوزی ماست - لطف الهی وعده پیروزی ماست
پیوند ما از روز اول با امامت است - بی عشق رهبر این ارادت ناتمام است
این است فریاد جوانان حسینی - دنیا بدان سید علی یعنی خمینی
آزادمردان جهان را مقتدا اوست - سر تا قدم آئینه روح خدا اوست
ما پیشتاز سر فراز عدل و دادیم - در مکتب سازندگی یار جهادیم
ما عدل را با دادخواهی زنده کردیم - ما قسط را بار دگر پاینده کردیم
دشمن به حیرت آمد از جانبازی ما - راه شهیدان است در خودسازی ما
تا هست بلبل را کنار گل چکامه - راه شهیدان همچنان دارد ادامه
دشمن بخواند موبه مو منشور ما را - هرگز نشاید محو کردن نور ما را
باشد به نص وعده صدق خدایی - هم فتح ما و هم شکست او نهایی
پشت سر ما تا دعای رهبر ماست - دست خداوند توانا بر سر ماست
غلامرضا سازگار میثم

مثنوی محرم ولایت

ای حسینی صفتان گوش کنید - شهد غم از سخنم نوش کنید
سخن از مرثیه غم دارم - حرفهایی ز محرم دارم
تا همه محرم رازش گردیم - نغمه پرداز نیازش گردیم
آن نیازی که به ما نور دهد - خلوت دل شود و شور دهد
شور عشقی که محرم دارد - این نیازی است که عالم دارد
این پیامی است ز خون شهدا - به تو و من به همه خلق خدا
نکند واقعه ی عاشورا - باز تکرار شود بین شما
نکند کوفه ی دیگر باشد - نکند غربت حیدر باشد
نکند حیله کند حیله گری - چون معاویه بیاید دگری....
واقعه باز به تکرار رسد - ذره ای ظلم به دلدار رسد
ریشه ی فتنه نخشکیده هنوز - نقشه ی دشمن دین است به روز
گوش بر امر ولایت باید - دفع فتنه به بصیرت باید
فتنه را کور به تدبیر کنیم - نغمه ها را همه تکبیر کنیم
خط ما خط حسینی ست فقط - حرف ما حرف خمینی ست فقط
نگذارید ببیند آسیب - این ولایت که ز حق گشت نصیب
این ولایت که امانت ز ولی ست - خط سبز علوی خاص علی ست
هر کسی گشت امین هدفش - شد کفن پوش و بود جان بر کفش

حاج غلامرضا فلاح امین